BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

BIURO RADY MIASTA

 

Rynek 1 (Ratusz), I piętro, pokój nr 14

tel. 18 44 86 566

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Kierownik Biura: Agnieszka Michalik-Sarna  -  tel. 18 44 86 564


Pracownicy:

Katarzyna Godek

tel. 18 44 86 540

Dorota Szewczyk

tel. 18 44 86 566

 

Biuro Rady Miasta wykonuje zadania związane z zapewnieniem obsługi administracyjnej i kancelaryjno - technicznej Rady Miasta Nowego Sącza i jej komisji oraz Przewodniczącego Rady a także zajmuje się udzielaniem pomocy radnym w wykonywaniu ich mandatu oraz nadzorem nad obsługą administracyjną Młodzieżowej Rady Miasta.

 

Do zadań Biura należy w szczególności:

 • wykonywanie poleceń Przewodniczącego Rady w zakresie przygotowania administracyjno- organizacyjnej obsługi sesji Rady, posiedzeń komisji oraz  innych spotkań w ramach prac Rady Miasta,
 • prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady,
 • prowadzenie rejestru projektów uchwał kierowanych do Rady,
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady,
 • prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i wniosków radnych kierowanych do Przewodniczącego Rady Miasta,
 • prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawa miejscowego,
 • przekazywanie uchwał Rady do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej, Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego, BIP-u - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • przekazywanie uchwał Rady Miasta, wniosków i opinii komisji Rady Miasta do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych Miasta i innych zainteresowanych podmiotów,
 • prowadzenie rejestru osób uhonorowanych odznaczeniami Rady Miasta Nowego Sącza, 
 • sporządzanie list diet radnych,
 • prowadzenie rejestru skarg kierowanych do Rady Miasta Nowego Sącza,
 • obsługa kontaktów Rady Miasta z Prezydentem Miasta  i  Zastępcami Prezydenta,
 • planowanie i przygotowywanie założeń do projektu budżetu miasta w zakresie dot. wydatków  związanych z  funkcjonowaniem Rady Miasta,
 • obsługa Miejskiej Komisji Wyborczej oraz wykonywanie zadań zleconych związanych z wyborami samorządowymi oraz parlamentarnymi,
 • wykonywanie czynności w zakresie przekazywania do archiwum dokumentów Rady oraz przechowywania nośników zapisu elektronicznego z sesji Rady.