Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok.

Pełny tekst sprawozdania wraz z załącznikami
sprawozdanie_2013.pdf [1.76 MB]

 

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Nowego Sącza za I półrocze 2013 roku

sprawozdanie_1pol_2013.pdf

 

informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

 


 

Uchwała Nr S.O.XII/426-2/45/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 marca 2013 r. (opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta)

 

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2013 Nr XLI/415/2013

 

 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowego Sącza

 


 

Uchwała Nr S.O.XII/429-1/19/12 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 grudnia 2012 r. (opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta)

 

Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013


Część tabelaryczna do projektu uchwały:

Tabela nr 1 - Plan dochodów na 2013 rok
Tabela nr 2 - Plan wydatków na 2013 rok
Tabela nr 3 - Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2013
Tabela nr 4 - Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Nowego Sącza na 2013 rok
Tabela nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach

Tabela nr 6 - Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska
Tabela nr 7 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych

Tabela nr 8 - Plan dochodów i wydatków porozumień z organami administracji rządowej
Tabela nr 9 - Plan dochodów i wydatków na podstawie porozumień


Załączniki do projektu uchwały:

Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z Budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2013
Opis dochodów i wydatków

 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowego Sącza