Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.

Pełny tekst sprawozdania wraz z załącznikami
sprawozdanie_2017.pdf [2.05 MB]

 

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Nowego Sącza za I półrocze 2017 roku

sprawozdanie_1pol_2017.pdf

 

informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej


 

Uchwała Nr S.O.IX/426-2/33/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 r. (opinia w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu)

 

Uchwała Nr S.O.IX/426-3/23/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 r.(opinia w sprawie sfinansowania deficytu)


 

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2017 Nr XXXIII/342/2016

 

 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowego Sącza

 


 Uchwała Nr S.O.IX/421-1/25/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 grudnia 2016 r.(opinia w sprawie sfinansowania deficytu)

 

Uchwała Nr S.O.IX/429-1/56/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 grudnia 2016 r. (opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta)

 

Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017


Załączniki do projektu uchwały:

Załącznik nr 1 - Plan dochodów na 2017 rok
Załącznik nr 2 - Plan wydatków na 2017 rok
Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2017
Załącznik nr 4 - Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Nowego Sącza na 2017 rok
Załącznik nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach

Załącznik nr 6 - Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska
Załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych

Załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami

Załącznik nr 11 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z Budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2017

Opis dochodów i wydatków

 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowego Sącza