BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „„Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 - Odcinek „C” na działce nr 37/17 i 37/52 obr. 64 Nowy Sącz”

Nowy Sącz, dnia 17.02.2020 r.

Znak: WSR.6220.4.2020.KT 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 06.02.2020 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „„Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 - Odcinek „C” na działce nr 37/17 i 37/52 obr. 64 Nowy Sącz”. 

Jednocześnie informuje, że pismem z dnia 17.02.2020 r. tut. Organ wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2, art. 78 ust. 1 cyt. wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożonymi materiałami oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Szwedzka  5, pokój 4-5 w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Na podstawie art. 41 k.p.a. strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 k.p.a.

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 k.p.a).

Autor: Z up. Prezydenta Miasta Grzegorz Tabasz Dyrektor Wydziału Środowiska
Dodano: 2020-02-17 14:53:13