BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie dotyczące zadania pn.: „Dwa budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej – budynek I i II w tym jeden budynek dwulokalowy na dz. Ewid. 33/2 obr. 116 przy ul. Juranda w Nowym Sączu”

Nowy Sącz, 17.02.2020 r.

KR.ZUZ.3.4210.100.2020.PR

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 07.02.2020 r., Pana K[ANONIMIZACJA], pełnomocnika Pani P[ANONIMIZACJA],

zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę ciągów drenarskich, na dz. ewid. nr 33/2, obr. 116, w m. Nowy Sącz, w związku z realizacją zadania pn.: „Dwa budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej – budynek I i II w tym jeden budynek dwulokalowy na dz. Ewid. 33/2 obr. 116 przy ul. Juranda w Nowym Sączu”.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w  Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz w godz. 8:30 – 14:30, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Sprawę prowadzi: Piotr Rodak, tel.18 441 37 89, wew. 36, e-mail: piotr.rodak@wody.gov.pl

Otrzymują:

  1. Pan K[ANONIMIZACJA] pełnomocnik Pani P[ANONIMIZACJA]
  2. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urząd Miasta Nowego Sącza/BIP
  3. ZUZ a/a
     

Autor: Piotr Rodak Specjalista Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
Dodano: 2020-02-18 08:27:15