BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Łubinka, tj.: budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. ew. nr 15/9, 15/10, 39/5 i 76/4, obr. 9, w m. Nowy Sącz

Nowy Sącz, 19.02.2020 r.

KR.ZUZ.3.4210.114.2020.PR

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późń. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek, który wpłynął w dniu 13.02.2020 r., Pani B[ANONIMIZACJA] oraz Pana A[ANONIMIZACJA], zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Łubinka, tj.: budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. ew. nr 15/9, 15/10, 39/5 i 76/4, obr. 9, w m. Nowy Sącz.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz pokój nr 5  w godz. 830 – 1430, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Sprawę prowadzi: Piotr Rodak, tel.18 441 37 89, wew.36, e-mail: piotr.rodak@wody.gov.pl

Otrzymują:
1.    Pani B[ANONIMIZACJA]
2.    Pan A[ANONIMIZAJCA]
3.    Miasto Nowy Sącz Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
4.    Miejski Zarząd Dróg ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz
5.    Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urzędu Miasta Nowego Sącza/BIP
6.    ZUZ a/a
 

Autor: Piotr Rodak Specjalista Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
Dodano: 2020-02-20 15:01:41