BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Obwieszczenie dotyczące zadań pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa w Nowym Sączu” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa w Nowym Sączu”

Nowy Sącz, 05.03.2020 r.

KR.ZUZ.3.421.940.2019.PR

OBWIESZCZENIE
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.),

zawiadamiam, że wydana została decyzja z dnia 05.03.2020 r., znak: KR.ZUZ.3.421.940.2019.PR, udzielająca Spółce Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., ul. W. Pola 22, 33-300 Nowy Sącz, pozwolenia wodnoprawnego, w ramach realizacji zadań pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa w Nowym Sączu” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa w Nowym Sączu”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31 (w godz. 8:00 – 14:00).

Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 31 109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdzielnik do obwieszczenia - KR.ZUZ.3.421.940.2019.PR

Otrzymują:

  • Urząd Miasta Nowy Sącz ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Nowym Sączu/BIP
  • ZUZ a/a

Autor: Piotr Rodak Specjalista Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
Dodano: 2020-03-05 12:44:13