BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogłoszenie o przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej (...) przy przy ul. Łukasińskiego, ul. Siemiradzkiego, ul. Korzeniowskiego, ul. Wiśniowieckiego, ul. Darowskiej, ul. Królowej Jadwigi, al. Piłsudskiego i ul. Prażmowskiego"

Nowy Sącz 12.03.2020 r.

Znak: WSR.6220.1.2020.KT

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), informuję, że:

- na wniosek z dnia 03.01.2020 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, wydana została w dniu 12.03.2020 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej” planowanego do realizacji na dz.  nr ew. 75/3, 75/5, 76/8, 79/1, 79/2, 84/1, 87/1, 87/4 obręb 34, 1/2, 1/3, 1/7,1/8, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 2/3, 2/7, 7/2, 32 obręb 35,  1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/4, 5, 6/2, 6/21, 6/22, 34/2, 34/3, 34/4, 35, 38/2, 38/3 obręb 37, 37/16, 37/17, 37/52, 38/1, 38/11, 38/13, 38/14, 39/3, 39/4, 39/7, 39/8, 40/1, 40/9, 41/1, 41/5, 42/1, 42/2, 59, 66 obręb 64, 2/2, 2/14, 2/8, 14/1, 3/7, 3/28, 3/27 obręb 68, 26/1 obręb 69, 12/2, 12/23, 12/24, 14/1, 22, 23, 28, 128/2, 129, 130, 131/1, 138/2, 138/3, 140, 88/7 obręb 70, 41/11, 41/12, 41/15, 41/16, 41/18, 41/22, 41/25, 41/26, 41/27, 41/29, 57/20, 57/21 obręb 71 w Nowym Sączu przy ul. Łukasińskiego, ul. Siemiradzkiego, ul. Korzeniowskiego, ul. Wiśniowieckiego, ul. Darowskiej, ul. Królowej Jadwigi, al. Piłsudskiego i ul. Prażmowskiego.

- dane o przedmiotowej decyzji z dnia 12.03.2020 r. zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie www.sios.pl.

- z treścią decyzji oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowego Sącza- Wydział Środowiska, ul. Szwedzka 5, pok. 4-5 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Autor: Z up. Prezydenta Miasta
Grzegorz Tabasz
Dyrektor Wydziału Środowiska


 

Autor: Kinga Tarasek
Dodano: 2020-03-12 13:30:41