BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 - Odcinek „C” na działce nr 37/17 i 37/52 obr. 64 Nowy Sącz”

Znak: WSR.6220.4.2020.KT

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 - Odcinek „C” na działce nr 37/17 i 37/52 obr. 64 Nowy Sącz” o zebraniu następujących dowodów i materiałów w przedmiotowym postępowaniu:

  • opinią sanitarną z dnia 05.03.2020 r., znak: NS.9022.10.31.2020 Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • opinią z dnia 28.02.2020 r., znak: ST-II.4220.16.2020.PL, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia;
  • opinią z dnia 28.02.2020 r., znak: KR.ZZŚ.3.435.22.2020.WJ, Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie również stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Stronom postępowania administracyjnego przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Szwedzkiej 5, pokój nr 4-5, w godzinach 7.30.-15.30. od poniedziałku do piątku w terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego zawiadomienia.

Autor: Marta Wieciech – Kumięga
Dodano: 2020-03-17 10:07:52