BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Łubinka, tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. ewid. nr 479/1, nr 479/2, w m. Nowy Sącz.

Nowy Sącz, dn. 01.09.2020 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu

KR.ZUZ.3.4210.509.2020.JD

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 23.07.2020 r., uzupełniony w dniu 25.08.2020 r., Pani A[ANONIMIZACJA] – pełnomocnika Pana K[ANONIMIZACJA], zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Łubinka, tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. ewid. nr 479/1, nr 479/2, w m. Nowy Sącz.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać poprzez udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów z tych akt sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
(-)
Elżbieta Skirzyńska
Kierownik Działu
Zgód Wodoprawnych

Sprawę prowadzi: Justyna Durałek, tel.18 441 37 89 wew. 31, e-mail: justyna.duralek@wody.gov.pl

Autor: Z up. DYREKTORA Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (-) Elżbieta Skirzyńska Kierownik Działu Zgód Wodoprawnych
Dodano: 2020-09-02 14:15:56