BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącej sieci drenarskiej, na dz. ewid. nr: 109/5, 109/6 i 109/7 obr. 115, w m. Nowy Sącz

KR.ZUZ.3.4210.550.2020.MS

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn.zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 13.08.2020 r. (data wpływu:17.08.2020 r.), Pani A[ANONIMIZACJA],

zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącej sieci drenarskiej, na dz. ewid. nr: 109/5, 109/6 i 109/7 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz w godz. 8:30 – 14:30 lub poprzez udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów z tych akt sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
(-)
Bogumił Donabidowicz
Główny Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych

Sprawę prowadzi: Magdalena Serafin, tel.18 444 35 44, e-mail: magdalena.serafin@wody.gov.pl
Otrzymują:

  • Pani A[ANONIMIZACJA]
  • Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urzędu Miasta Nowego Sącza/BIP
  • ZUZ a/a


 

Autor: Z up. DYREKTORA Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (-) Bogumił Donabidowicz Główny Specjalista w Dziale Zgód Wodnoprawnych
Dodano: 2020-08-28 14:01:14