BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr ew. 327 obr. 123 przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu

Znak: WSR.6220.38.2019

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr ew. 327 obr. 123 przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu o zebraniu następujących dowodów
i materiałów w przedmiotowym postępowaniu:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu w opinii z dnia 06.07.2020 r., znak: PSE.NNZ.420.41.2020.MMa zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie postanowieniem z dnia 07.08.2020 r., znak: ST.II.4221.2.2020.GK uzgodnił pozytywnie realizację przedsięwzięcia, określając jednocześnie warunki do uwzględnienia w okresie realizacji i eksploatacji,
  • w ramach udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu wpłynęły uwagi i wnioski w wyznaczonym terminie tj. w okresie 23 lipca do 21 sierpnia 2020 r.,
  • zakończono postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie,
  • stronom postępowania administracyjnego przysługuje prawo do  wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 73 §1 kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Szwedzkiej 5, pokój nr 4-5, w poniedziałek w godzinach 9:00 – 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
w terminie 7 dni od daty doręczenia przedmiotowego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego zawiadomienia.

Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA Magdalena Małek Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska
Dodano: 2020-09-08 13:55:55