BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: „Zbiornik magazynowy emulsji asfaltowej ZB-30M3” planowanego do realizacji na działce nr ew. 27/30 obr. 118 przy ul. Jagodowej 55 w Nowym Sączu

Znak: WSR.6220.24.2020.MK

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
w związku z art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych S.A., ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbiornik magazynowy emulsji asfaltowej ZB-30M3” planowanego do realizacji na działce nr ew. 27/30 obr. 118 przy ul. Jagodowej 55 w Nowym Sączu.

Jednocześnie informuję, że pismem z dnia 10.09.2020 r. tut. organ wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2, art. 78 ust. 1 cyt. wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się ze złożonymi materiałami oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Szwedzkiej 5 w poniedziałek w godzinach 9:00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 kpa polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Na podstawie art. 41 kpa strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 kpa.

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 kpa).

Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA Magdalena Małek Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska
Dodano: 2020-09-10 09:47:49