BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechanicznej instalacji do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych na zakładzie zagospodarowania odpadów w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”

Nowy Sącz, dnia 10.09.2020 r.

Znak: WSR.6220.21.2020.KT

OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Nowego Sącza, na podstawie art. 33, art. 34, art. 35 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Na wniosek Spółki Nova sp. z o.o, ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechanicznej instalacji do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych na zakładzie zagospodarowania odpadów w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120” planowanego do realizacji w Nowym Sączu na działce nr ewid. 365/4 obr. 120. Wniosek został uzupełniony o raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przy piśmie z dnia 14.08.2020 r.
 2. W ramach wszczętego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Organem właściwym do wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Nowego Sącza.
 4. Wydanie przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie i Dyrektorem Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.
 5. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowego Sącza – Wydziale Środowiska, ul. Szwedzka 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:0 – 15:30.
 6. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
 7. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać:
  • w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Rynek 1,
  • na adres e-mail: urzad@nowysacz.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
 • w terminie 30 dni tj. w okresie od 10 września do 10 października 2020 r.
 1. Wnioski i uwagi rozpatrzone zostaną w toku postępowania, a odniesienie się do nich zawarte zostanie w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. Wnioski i uwagi złożone po upływie określonego wyżej terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska Magdalena Małek
Dodano: 2020-09-11 10:35:03