Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic (wznowienia granic/wyznaczenia granic) - działka ewid. nr 428 z działkami sąsiednimi : 397/1, 427, 35, 429

Chełmiec, dn. 09.12.2019r.

GEODEZJA
mgr inż. Jarosław Żywczak
33-395 Chełmiec, ul. Zielona 19 N
tel. 600 164 230
NIP 734-161-90-81, REGON 121235198

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic
(wznowienia granic/wyznaczenia granic)

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034), oraz § 6 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663), w związku z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 z późn. zm.)  uprzejmie zawiadamiam

  • że w dniu 10.01.2020 o godz. 9:30 w obr. 118,  miasto Nowy Sącz

zostaną przeprowadzone czynności  ustalenia( wznowienia/wyznaczenia) przebiegu,  granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów  jako działka ewid. nr  428 z działkami sąsiednimi : 397/1, 427, 35, 429

Wobec powyższego prosi się o stawiennictwo na terenie własnej działki przy granicy z działką nr : 428

Informacja:

  • Zawiadomieni właściciele(władający)gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu(wznowieniu/wyznaczeniu) granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwiona nieobecność nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. W przypadku współwłasności, użytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej-uczestnikami są wszystkie strony.
  • Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. zm.) nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Autor: mgr inż. Jarosław Żywczak - geodeta uprawniony
Dodano: 2019-12-09 12:34:01