Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat trzech (Al. Piłsudskiego)

WYKAZ
nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat trzech.

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2018r., poz. 2204
z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem na okres trzech lat:

  1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr          działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 275/4 w obrębie 110 o powierzchni 0,0298 ha, oraz działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 274/9 w obrębie 110 o powierzchni 0,0184ha położone przy Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0482 ha, który w połączeniu z działkami nr 274/5 i 274/7 w obrębie 110 przeznaczony jest pod zieleń jako uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej. 

Okres najmu – trzy lata

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata, w związku z § 1 Zarządzenia Nr 221/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa wydzierżawianych lub wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie 2,40 zł/m2 rocznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

W przypadku zmiany stawki podstawowej podatku VAT, czynsz najmu brutto będzie określany w oparciu o stawkę podstawową podatku VAT w nowej wysokości.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie najmu.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza.

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach  o symbolu 2 P – tereny dominacji działalności usługowej z dopuszczeniem produkcji.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

  1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr        działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 274/5 w obrębie 110 o powierzchni 0,0725 ha położoną przy Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0725 ha, z przeznaczeniem pod zieleń jako uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej. 

Okres najmu – trzy lata

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata, w związku z § 1 Zarządzenia Nr 221/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa wydzierżawianych lub wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie 2,40 zł/m2 rocznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

W przypadku zmiany stawki podstawowej podatku VAT, czynsz najmu brutto będzie określany w oparciu o stawkę podstawową podatku VAT w nowej wysokości.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie najmu.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza.

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach  o symbolu 2 P – tereny dominacji działalności usługowej z dopuszczeniem produkcji.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

  1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00081152/4 działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 274/7 w obrębie 110 o powierzchni 0,0721 ha położoną przy Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0721 ha, który w połączeniu z działką nr 274/5 w obrębie 110 przeznaczony jest pod zieleń jako uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej. 

Okres najmu – trzy lata

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata, w związku z § 1 Zarządzenia Nr 221/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa wydzierżawianych lub wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie 2,40 zł/m2 rocznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

W przypadku zmiany stawki podstawowej podatku VAT, czynsz najmu brutto będzie określany w oparciu o stawkę podstawową podatku VAT w nowej wysokości.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie najmu.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza.

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach  o symbolu 2 P – tereny dominacji działalności usługowej z dopuszczeniem produkcji.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

Autor: Jadwiga Bartkowska
Dodano: 2019-12-12 08:28:19