Czwartek, 23 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław


Kategoria: Informacje dla NGO

Aktualne dotacyjne/grantowe nabory konkursowe

 


„Mecenat Małopolski – II edycja”
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
W ramach konkursu wspierane będą zadania:
1) wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne;
2) rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury;
3) polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą;
4) utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową szczególnie poprzez wspieranie folkloru;
5) zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego;
6) promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę;
7) zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8) upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.
Termin składania wniosków: do 23 czerwca 2021 r.
Szczegółowe informacje: TUTAJ


"Kultura wrażliwa"
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2021 r.
Celem zadania jest zwiększenie dostępu do kultury dla osób z niepełnosprawnościami w województwie małopolskim.
W ramach konkursu wspierane będą zadania:
1)znoszące bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez dostosowanie do potrzeb tego typu publiczności i dostępie do dzieł literackich, teatralnych, filmowych oraz eksponatów, obiektów i zajęć warsztatowych zrealizowanych we współpracy z instytucjami kultury z terenu województwa małopolskiego;
2) aktywizujące środowisko osób z niepełnosprawnościami i zwiększające ich udział w obiegu kulturalnym;
3) utrwalające i zachowujące zasoby dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej, która umożliwia ich odbiór przez szerokie grono publiczności (w tym równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami);
4) zachęcające do tworzenia dostępnych treści kultury;
5) wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturowe Małopolski;
6) edukujące z zakresu dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.
Termin składania wniosków: do 23 czerwca 2021 r.
Szczegółowe informacje: TUTAJ


Konkurs PFRON: „Dostępność ponad barierami”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy w ramach pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”.
Celem konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji.
Przedmiotem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw, poprzez dofinansowanie projektów grantowych, które służyć mają poprawie poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami.
Termin składania wniosków: do 2 sierpnia 2021 r.
Szczegółowe informacje: TUTAJ


Małe projekty „4x3 - prosta sprawa!"
Ze względu na koronawirusa w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży wiele spotkań zostało odwołanych lub przesuniętych, często w ostatnim momencie. Aby można było nadal prowadzić aktywną wymianę, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zachęca jej organizatorów do skorzystania z prostej formy wsparcia projektów w ramach dotacji „4×3 – prosta sprawa!”.
Przykłady na podtrzymanie i rozwój wzajemnych kontaktów:
- wspólny (video)blog, autorska pocztówka, „skrzynia krajoznawczych skarbów” dla partnera;
- opracowanie narzędzi i materiałów pomocniczych do realizacji przyszłych wymian, np. interaktywnych gier miejskich, kreatywnych prezentacji własnych miejscowości;
- dokumentacja i prezentacja dotychczasowej współpracy np. w formie wystawy, filmu, publikacji, strony internetowej;
- przygotowanie i wysyłka autorskich pamiątek dla grupy partnerskiej;
- badanie i dokumentowanie lokalnych śladów kultury kraju partnera;
- występy online np. polsko-niemieckie lub trójstronne koncerty z udziałem młodzieży.
Termin składania wniosków: na bieżąco do 31 grudnia 2021 r.
Szczegółowe informacje: TUTAJ


„Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”
W okresie pandemii dążeniem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) jest wsparcie doświadczonych organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń, instytucji edukacyjnych i placówek kształceniowych w roli symbolicznych „latarni” wskazujących innym drogę w działaniach na rzecz międzynarodowej wymiany młodzieży.
PNWM przygotowała dla nich dofinansowanie do projektów mających na celu wzmocnienie i promocję polsko-niemieckiej współpracy oraz rozszerzenie oferty programowej. Dotacje w kwocie do 90 000 złotych na projekt przyznawane są na działania trwające do 12 miesięcy.
PNWM dofinansowuje projekty, które:
- zachęcają i wspierają uczestników i animatorów międzynarodowej wymiany młodzieży do pozostania w kontakcie i do realizacji w czasie pandemii wspólnych projektów online lub przygotowują ich do podjęcia współpracy po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią,
- umożliwiają dokształcanie i sieciowanie osób, organizacji i szkół w dziedzinie wymian międzynarodowych,
- pomagają w realizacji wydarzeń zdalnych i stacjonarnych oraz w opracowywaniu i udostępnianiu narzędzi cyfrowych i platform internetowych służących pracy projektowej, organizacji szkoleń i nawiązywaniu kontaktów.
Termin składania wniosków: do 30 czerwca 2021 r.
Szczegółowe informacje: TUTAJ


Konkurs grantowy „GOZpodarne wyzwanie”
Ruszył konkurs „GOZpodarne wyzwanie”, skierowany do szkół, samorządów i organizacji pozarządowych, działających na rzecz społeczności lokalnych. W konkursie wyróżnione zostaną najlepsze pomysły na promocję idei gospodarki cyrkularnej, dzięki której oszczędzamy zasoby naturalne i dbamy o naszą planetę. Popularyzacja rozwiązań GOZ oraz edukacja w tym obszarze, to główne cele konkursu „GOZpodarne wyzwanie”.
Gospodarka Obiegu Zamkniętego to kluczowy element budowania zrównoważonej przyszłości. Pozwala zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, między innymi dzięki ograniczeniu wydobycia i przetwarzania surowców pierwotnych. Umożliwia także zmniejszenie ilości odpadów, które trzeba zagospodarować. To ambitny projekt przekształcenia całego systemu produkcji i konsumpcji tak, by całkowicie wyeliminować z niego pojęcie odpadu.
W ramach konkursu „GOZpodarne wyzwanie” Stena Recycling wyróżni i dofinansuje najlepsze, autorskie pomysły na promocję i realizację idei gospodarki cyrkularnej.
Wysokość dofinansowania wynosi 5000 zł.
Termin składania wniosków: do 20 lipca 2021 r.
Szczegółowe informacje: TUTAJ


Program grantowy Fundacji PFR „Wakacyjna AktywAKCJA”
Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju ogłosiła ogólnopolski Program Grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA ”. Jego celem jest wsparcie finansowe organizacji, które przygotują nieodpłatne aktywne spędzenie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z lokalnych społeczności.
Celami szczegółowymi są:
a. promocja aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież;
b. wsparcie lokalnych społeczności i instytucji;
c. walka ze skutkami epidemii i lockdownu negatywnie wpływającymi na aktywność dzieci i młodzieży;
d. wparcie finansowe wartościowych inicjatyw społecznych
Działania opisane we wnioskach powinny zawierać ofertę aktywności sportowo-edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży na czas wakacji, czyli w okresie lipiec i sierpień 2021 r. Wysokość jednego grantu może sięgać do 5 000 zł brutto.
Termin składania wniosków: do 21 czerwca 2021 r.
Szczegółowe informacje: TUTAJ


Konkurs grantowy KE: Ochrona i promocja praw dziecka
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ogłosiła konkurs grantowy w programie KE „Obywatele, równość, prawa i wartości” - komponent „Ochrona i promocja praw dziecka”.
Projekty składane w ramach tego konkursu powinny przyczyniać się do przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19, promując sposoby włączania praw dziecka do głównego nurtu i włączania ich w reakcje na tę i wszelkie inne sytuacje nadzwyczajne, a także przyczyni się do realizacji działań przedstawionych przez UE w strategii dotyczącej praw dziecka.
Przewidywane rezultaty realizacji projektów w tym komponencie:
1. zwiększenie wiedzy o wpływie pandemii COVID-19 na dzieci, a także o podjętych reakcjach władz publicznych i wnioskach wyciągniętych na przyszłość;
2. ustanowienie protokołów zapewniających uwzględnianie i ochronę praw dziecka oraz wspieranie dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych w przyszłości;
3. realizacja zaleceń przyszłej strategii UE na rzecz praw dziecka.
Termin składania wniosków: do 7 września 2021 r.
Szczegółowe informacje: TUTAJ


 

Konkurs MON: Wdzięczni Bohaterom - Powstańcom Warszawskim
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom - Powstańcom Warszawskim.
Chodzi o realną pomoc. Wśród zadań konkursowych jest: zapewnienie Powstańcom transportu na uroczystości, na groby współtowarzyszy broni, a także wsparcie w życiu codziennym np. przejazdy do przychodni, sklepów, przekazywanie paczek z artykułami pierwszej potrzeby, pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, pomoc w załatwianiu spraw związanych z naprawą wyposażenia domowego oraz w domowych pracach gospodarczych.
Cele zadań konkursowych:
1) wzrost aktywności i integracji uczniów klas wojskowych oraz harcerzy z Powstańcami Warszawskimi;
2) wsparcie i pomoc, w szczególności młodzieży klas wojskowych oraz harcerzy, dla żołnierzy - kombatantów walczących w Powstaniu Warszawskim;
3) uczczenie pamięci i oddanie hołdu Powstańcom Warszawskim;
4) upamiętnienie miejsc historycznych walk w Powstaniu Warszawskim;
5) upowszechnienie wśród uczniów wiedzy historycznej dotyczącej przebiegu bohaterskich walk w Powstaniu Warszawskim.
Termin składania wniosków:  do 21 czerwca 2021 r.
Szczegółowe informacje: TUTAJ


Konkurs grantowy: Moja Mała Ojczyzna – edycja V 2021
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła V edycję konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”. Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym,zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki, funkcjonalności lub jej modernizacji.
Na co może być przeznaczone dofinansowanie:
Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych,
Wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
Wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych,
Zakup sprzętu związanego z prowadzonym Projektem,
Porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu,
Zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500,00 złotych brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu,
Koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500,00 złotych brutto,
Koszt tablicy informacyjnej.
Termin składania wniosków:  do 1 lipca 2021 r.
Szczegółowe informacje: TUTAJ

 

Autor: Biuro Aktywności Obywatelskiej
Źródło: BAO
Dodano: 2021-06-08 10:25:28