Czwartek, 23 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław


Kategoria: Informacje dla NGO

Aktualne nabory - konkursy/granty/dotacje

 


Konkurs ofert: Międzynarodowe Domy Spotkań Edycja 2021 - wydłużenie terminu
Ze względu na liczne prośby płynące do NIW-CRSO od organizacji pozarządowych, postulujące wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030, edycja 2021, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o wydłużeniu naboru. Termin naboru wniosków w ramach konkursu został przedłużony do 16 sierpnia 2021 r. do godz. 09:00.
Głównym celem Programu jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski.
Przedmiotem konkursu jest umożliwienie stworzenia sieci MDS, dysponującej wysokiej jakości ofertą programową, spójną z celami polityki edukacyjnej i zagranicznej państwa polskiego, podążającą za współczesnymi wyzwaniami społecznymi oraz rynku pracy i edukacji.
Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:
Priorytet 1.: Wsparcie istniejących międzynarodowych domów spotkań
Priorytet 2.: Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań.
Termin składania wniosków: do 16 sierpnia 2021 , g. 9.00
Szczegółowe informacje:
https://niw.gov.pl/miedzynarodowe-domy-spotkan-edycja-2021-ogloszenie-o-konkursie/


MINI GRANTY dla wolontariuszy – konkurs Korpusu Solidarności
Od 2 sierpnia w ramach realizacji projektu pn: „Korpus Solidarności Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” Stowarzyszenie SURSUM CORDA rozpoczyna nabór zgłoszeń na inicjatywy wolontariackie pod nazwą !!! MINI GRANTY !!!
Celem każdej akcji jest promocja idei Korpusu Solidarności oraz podjęcie aktywności wolontarystycznej na terenie Woj. Małopolskiego.
WYSOKOŚĆ DOFINASOWANIA to: 1000 zł
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE AKCJI?
- wolontariusze, którzy poszukują możliwości sfinansowania nowatorskich, oddolnych działań grup wolontariackich działających na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej
- zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej dwóch osób, w tym lidera projektu odpowiedzialnego za mini grant.
NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
- wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja Korpusu Solidarności,
- promujące aktywność wolontariacką, w tym promocja Korpusu Solidarności.
Adresatami działań muszą być osoby mieszkające na terenie woj. Małopolskiego, a planowane działania mogą być realizowane w okresie od 20.09.2021r. do 17.12.2021r.
Termin naboru: do 15 września 2021 r., g. 12.00
Szczegółowe informacje: https://www.sc.org.pl/mini-granty-dla-wolontariuszy-konkurs-korpusu-solidarnosci/


Konkurs grantowy: „Generacja 6.0”
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła czwartą edycję konkursu grantowego „Generacja 6.0”. „Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób 60+.
Celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności w różnych dziedzinach życia. Dodatkowo, celem jest poprawa sprawności ruchowej i ogólnej kondycji fizycznej seniorów dzięki zabiegom rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym, oraz rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do osób z tej grupy wiekowej.
Program skierowany do podmiotów z terenu z gmin do 25 tys.mieszkańców.
Termin składania wniosków: do 5 sierpnia 2021 r., g. 24.00
Szczegółowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/


Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19
ARiMR zachęca koła gospodyń wiejskich, by zaangażowały się w organizację bezpłatnych wydarzeń mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19. Za zrealizowanie jednego festynu informacyjnego można otrzymać 8 tys. zł. Wysokość tego wsparcia nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Natomiast dodatkowe pieniądze - wyliczane na podstawie liczby zaszczepionych, można będzie otrzymać, gdy szczepieniu podda się co najmniej 100 osób.
Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich.
Termin składania wniosków: do 15 września 2021 r.
Szczegółowe informacje: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wsparcie-dla-kol-gospodyn-wiejskich-za-promowanie-szczepien-przeciw-covid-19-nabor-wnioskow.html


Dotacje Fundacji mBanku - jednorazowa pomoc finansowa
Fundacja mBanku prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektówz zakresu edukacji matematycznej i okołomatematycznej.
Termin składania wniosków: na bieżąco,najbliższy termin do 25 sierpnia 2021 r.
Szczegółowe informacje: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/


MKDNiS: Dofinansowanie zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +” II edycja
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.
Zadania realizowane w ramach konkursu:
- Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
- Wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
Termin składania wniosków: do 9 sierpnia 2021 r.
Szczegółowe informacje:
https://www.gov.pl/web/kulturaisport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2021-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje--ii-edycja


Polsko Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 zdalnie
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia corocznie organizuje konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”. W tym roku kolejny raz mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną. Pandemia koronawirusa jeżeli utrudnia przeprowadzenie spotkań młodzieży z Polski i Rosji, dlatego Centrum ogłasza konkurs na zdalną wymianę młodzieży z wykorzystaniem współczesnych technologii komunikacji.
Projekt ma polegać na zorganizowaniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co najmniej czterech spotkań uczniów lub studentów w liczbie od dziesięciu do dwudziestu (nie wliczając opiekunów) z każdego kraju partnerskiego. Podczas tych spotkań należy zapewnić dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczniowie lub studenci mogą swobodnie się ze sobą kontaktować. Podczas projektu młodzież realizuje program przedsięwzięcia określony przez jeden z wybranych tematów przewodnich.
Termin składania wniosków: do 16 sierpnia 2021 r.
Szczegółowe informacje: http://cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,edycja_2021_zdalnie.html


Program "Polski Inkubator Rzemiosła"
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje rzemieślnicze do udziału w konkursie Rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła” Edycja 2021.
Głównym celem programu, uruchomionego dzięki współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego, w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.
Dotacje w ramach tej edycji konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadania nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych.
W ramach zadania przewidziano 2 ścieżki:
Ścieżka „Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych”
Ścieżka „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”
Termin składania wniosków: do 11 sierpnia 2021 r.
Szczegółowe informacje: https://niw.gov.pl/program-polski-inkubator-rzemiosla-startuje-konkurs/


Dotacje celowe MSWiA na rok 2022: Ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił zasady postępowania przy udzielaniu dotacji na 2022 rok na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Dotacje celowe są przyznawane na realizację następujących zadań:
1)działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
2)wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, w języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
3)wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub realizowanych w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
4)ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości lub z językiem regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
5)działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
6)prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
7)edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
8)propagowanie wiedzy o mniejszościach lub o języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
9)remonty obiektów budowlanych[1]otwiera się w nowej karcie służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-8 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy).
Termin składania wniosków: do 11 sierpnia 2021 r.
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-20-maja-2021-r-o-szczegolowych-zasadach-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-na-realizacje-w-2022-r-zadan-majacych-na-celu-ochrone-zachowanie-i-rozwoj-tozsamosci-kulturowej-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-zachowanie-i-rozwoj-jezyka-regionalnego-o-ktorych-mowa-w-art-18-ust-2-pkt-1-3-9-ustawy-z-dnia-6-stycznia-2005-r-o-mniejszosciach-narodowych-i-etnicznych-oraz-o-jezyku-regionalnym-dz-u-z-2017-r-poz-823


Dotacje podmiotowe MSWiA: Ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił zasady postępowania przy udzielaniu dotacji na 2022 rok na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 2, które posiadają od przynajmniej trzech lat osobowość prawną, potwierdzoną wpisem do stosownego rejestru/ewidencji lub innymi dokumentami[3]otwiera się w nowej karcie oraz realizują przynajmniej jedno z następujących zadań:
1)działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
2)wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
3)wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
4)działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
5)prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
6)edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku
z art. 20 ust. 2 ustawy).
Termin składania wniosków: do 31 sierpnia 2021 r.
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-20-maja-2021-r-o-szczegolowych-zasadach-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-na-realizacje-w-2022-r-zadan-majacych-na-celu-ochrone-zachowanie-i-rozwoj-tozsamosci-kulturowej-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-zachowanie-i-rozwoj-jezyka-regionalnego-o-ktorych-mowa-w-art-18-ust-2-pkt-1-3-9-ustawy-z-dnia-6-stycznia-2005-r-o-mniejszosciach-narodowych-i-etnicznych-oraz-o-jezyku-regionalnym-dz-u-z-2017-r-poz-823


VII edycja programu „Placówka” - zgłoś swój pomysł! Przedłużono termin zgłoszeń
Trwa siódma edycja programu „Placówka” Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, którego celem jest wspieranie poszukiwań teatralnych oraz umożliwienie twórcom realizacji oryginalnych i eksperymentalnych projektów. Na zgłoszenia czekamy do 21 sierpnia 2021.
Ideą konkursu jest finansowa i organizacyjna pomoc przy powstawaniu spektakli twórczo wykorzystujących nowe formy sztuki teatralnej, języka scenicznego i estetyki. W VII edycji Programu wobec przedłużającej się pandemii COVID-19, przymusowego zamknięcia i utrudnionego powrotu do wcześniej praktykowanych form oraz aktywności twórczych, wspierane będą działania performatywnych realizowane w świecie realnym lub wirtualnym (radio, internet).
Termin składania wniosków: do 11 sierpnia 2021 r.
Szczegółowe informacje: https://www.instytut-teatralny.pl/dzialalnosc/projekty-i-programy/program-placowka/


Program dotacyjny PNWM „Zachować pamięć 2021”
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) w 2021 roku oferuje ponownie program „Zachować pamięć” – szczególny sposób dofinansowania projektów, w których historia związana ze zbrodniami narodowego socjalizmu stanowi ważny element realizowanego programu.
Program „Zachować pamięć” skierowany jest do polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.
Termin składania wniosków: do 30 września 2021 r.
Szczegółowe informacje: https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/


Konkurs grantowy „BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW”
Fundacja Santander prowadzi nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW”. W tegorocznej edycji dofinansowane zostaną projekty, które mają na celu pomoc dla dzieci i młodzieży, którym niezbędne jest wsparcie psychologiczne ze względu na m.in. efekty pandemii COVID-19.
Konkurs polega na wyborze 15 najciekawszych inicjatyw obejmujących psychoterapię grupową dzieci i młodzieży, w szczególności skierowaną dla dzieci zmagającymi się z takimi problemami jak:
– lękowość z wyszczególnieniem Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) – zaburzenie psychiatryczne, które może wystąpić u osób, które doświadczyły lub były świadkami traumatycznych zdarzeń i zmian
– nieśmiałość
– wycofanie
– zagubienie
– zahamowanie w relacjach z rówieśnikami,
– trudnościw szkole
– samotność
– depresja dziecięca i młodzieżowa
– uzależnienie od komputerów, mediów społecznościowych ale i substancji psychoaktywnych.
Termin składania wniosków: do 23 sierpnia2021 r.
Szczegółowe informacje: https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/bank-ambitnej-mlodziezy/


NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej
Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.
I. W szczególności celami działalności edukacyjnej są:
- upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
- zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
- kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
- upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
- przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
- popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
- promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.
Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:
- inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
- rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
- zarządzanie przedsiębiorstwem,
- gospodarowanie budżetem domowym,
- zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
- pieniądz,
- gospodarka rynkowa,
- instytucje i usługi finansowe,
- nowe horyzonty myśli ekonomicznej.
Termin składania wniosków: na bieżąco do 31 grudnia2021 r.
Szczegółowe informacje: https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp


Konkurs grantowy KE: Ochrona i promocja praw dziecka
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ogłosiła konkurs grantowy w programie KE „Obywatele, równość, prawa i wartości” - komponent „Ochrona i promocja praw dziecka”.
Projekty składane w ramach tego konkursu powinny przyczyniać się do przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19, promując sposoby włączania praw dziecka do głównego nurtu i włączania ich w reakcje na tę i wszelkie inne sytuacje nadzwyczajne, a także przyczyni się do realizacji działań przedstawionych przez UE w strategii dotyczącej praw dziecka.
Przewidywane rezultaty realizacji projektów w tym komponencie:
1. zwiększenie wiedzy o wpływie pandemii COVID-19 na dzieci, a także o podjętych reakcjach władz publicznych i wnioskach wyciągniętych na przyszłość;
2. ustanowienie protokołów zapewniających uwzględnianie i ochronę praw dziecka oraz wspieranie dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych w przyszłości;
3. realizacja zaleceń przyszłej strategii UE na rzecz praw dziecka.
Termin składania wniosków: do 7 września2021 r.
Szczegółowe informacje: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child


 

Autor: Biuro Aktywności Obywatelskiej
Źródło: internet
Dodano: 2021-08-04 13:47:05