Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 14:30  w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj:
WGN.1/2020, WGN.2/2020, WGN.3/2020, WGN.RGN-4/2020, WGN.RG 5/2020 -  w załączeniu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat
- druk nr 295;
- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych
dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji
z zakresu ochrony środowiska, zmienionej Uchwałą Nr LI/538/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2018 r. - druk nr 287;
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020
Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. - druk nr 297;
- projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Nowego Sącza - druk nr 298;
- projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Nowego Sącza - druk nr 299;
- projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - druk nr 300;
- projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 301;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki kapitałowej - druk nr 304;
- projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i funkcjonowania usługi przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza - druk nr 305;
- projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu – druk nr 307.
3. Zaopiniowanie wniosku zawarcia w trybie bezprzetargowym, na okres trzech lat – kolejnej umowy najmu garażu.
4. Opracowanie rocznego planu pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska na rok 2020.
5. Przygotowanie oraz zatwierdzenie Sprawozdania z pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska w 2019 r.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2020-01-24 09:55:59