Piątek, 15 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Teresa, Jadwiga


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 15 października 2021r. (piątek) o godz.14:30 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj.:
a. WGN-66/2021, WGN-67/2021, WGN-68/2021, WGN-69/2021, WGN-70/2021, WGN-71/2021, WGN-72/2021, WGN-73/2021, WGN-74/2021, WGN-75/2021, WGN-76/2021, WGN-77/2021, WGN-78/2021, WGN-79/2021, WGN-80/2021, WGN-81/2021 - w załączeniu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 703;
- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy – druk nr 704;
- w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 705;- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/258/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza – druk nr 706;
- w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez miasto Nowy Sącz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi – druk nr 707;
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2022 roku – druk nr 697;
- w sprawie Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 – druk nr 698;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. - druk nr 700;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu pomieszczeń strychowych oraz udostępnienie miejsca na wieży budynku Ratusza pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile Polska S.A. - druk nr 701;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu pomieszczeń strychowych oraz udostępnienie miejsca na wieży budynku Ratusza pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus - druk nr 702.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-10-12 12:29:04