Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Organizacje turystyczne

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Beskid Nowy Sącz

Rynek 9
33-300 Nowy Sącz

telefon 18 443 74 57
strona www: http://beskid.pttk.pl

 

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem, skupiającym turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906) i jest ich prawnym następcą oraz spadkobiercą tradycji, dorobku ideowego, a także majątku. Sądecki oddział Beskid swoją historię zaczął pisać w roku 1906. Od początku istnienia wykazuje się bardzo dużą aktywnością i działaniami na rzecz propagowania i rozpowszechniania turystyki. PTTK o/ Beskid działa poprzez koła i komisje, które zrzeszają sympatyków i miłośników turystyki. Organizuje szereg turystycznych imprez, których celem nie jest zysk, ale czynny wypoczynek.

 

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział "Beskid"

ul. Sobieskiego 14a/2
33-300 Nowy Sącz

telefon/fax: 18 444 29 22
tel. kom: 513 017 830
adres e-mail: beskid@ptt.org.pl
strona www: http://www.pttns.pl

 

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (w skrócie PTT) jest organizacją zrzeszającą miłośników gór. W 32 oddziałach i kołach zrzeszonych jest ok. 2000 członków. W swoich działaniach opiera się wyłącznie na społecznej pracy swoich członków i sympatyków. Towarzystwo stara się propagować turystykę indywidualną, zarówno letnią, jak i zimową, uprawianą w małych grupach, narciarstwo (również wysokogórskie) oraz alpinizm. Dużą wagę przywiązuje do edukacji młodych turystów, uważając, iż właśnie oni najlepiej uchronią góry przed zniszczeniem.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie powstało w roku 1873. Zostało rozwiązane w czasach stalinowskich, 16 grudnia 1950 roku. Reaktywowane w - roku 1988.

Początki oddziału Beskid  w Nowym Sączu sięgają 1906 roku. Wśród założycieli byli m.in: prof. Sosnowski (twórca pierwszego przewodnika po Beskidach Zachodnich, czy systemu znakowania szlaków turystycznych) i prof. Lenczowski.

Początkowo stowarzyszenie nastawione było na rozwijanie umiłowania Ojczyzny wśród młodzieży  szkolnej i mieszkańców Nowego Sącza.

 

Obecnie specjalizuje się w organizacji czasu wolnego dla mieszkańców miasta. Społeczna praca członków PTT pozwala zorganizować krajoznawcze wycieczki wielodniowe dla ponad 100 osób (np. weekend majowy). Tatry są celem wakacyjnych, jednodniowych wypadów. Pozostałe góry są celem wycieczek poza latem.

Towarzystwo propaguje i pielęgnuje umiłowanie i poznanie Sądecczyzny, folkloru lachowskiego, sądeckiej  marki oraz tzw., ekologicznej turystyki transgranicznej.

Jego członkowie opracowali ścieżki spacerowe w centrum starówki Nowego Sącza oraz wokół całego miasta długości 32 km.

 

Są też organizatorami wypraw w góry Rumunii, Bułgarii, Ukrainy, Włoch, Hiszpanii, Francji i bliskiej nam Słowacji. Ponadto Towarzystwo wydaje czasopismo  turystyczne "Beskid", organizuje wernisaże i wystawy fotografii górskiej, prelekcje, "slajdowiska", spotkania z ciekawymi ludźmi.

PTT wyszkoliło wielu przewodników i pilotów wycieczek. Współpracuje z Uniwersytetem III Wieku oraz z forum OPP na terenie Sądecczyzny i Małopolski.

Towarzystwo zaprasza na wyprawy, wycieczki, prelekcje, wernisaże, wystawy.
Zaprasza do aktywności fizycznej i społecznej!

 

 

Nowosądecka Izba TurystycznaNowosądecka Izba Turystyczna

Rynek 19
33-300 Nowy Sącz

telefon/fax: 18 547 5474, 18 547 54 72
adres e-mail: nit@onet.eu
strona www: http://www.nit.mnet.pl

 

Nowosądecka Izba Turystyczna jest organizacją branżowego samorządu gospodarczego osób prawnych  prowadzących działalność gospodarczą w sferze usług turystycznych. Terenem działania Izby jest obszar województwa małopolskiego, a siedzibą miasto Nowy Sącz.

Do statutowych zadań Izby należy:

 • Reprezentowanie interesów i integrowanie członków Izby;
 • Działanie na rzecz rozwoju turystyki, infrastruktury turystycznej i ich promocji;
 • Podnoszenie poziomu i kultury obsługi ruchu turystycznego;
 • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej;
 • Uczestniczenie, na zaproszenie instytucji doradczo-opiniodawczych i organów państwowych, w pracach tych instytucji związanych z działalnością w dziedzinie turystyki
 • Wykonywanie innych zadań w dziedzinie turystyki z własnej inicjatywy lub na zlecenie władz samorządowych, regionalnych i państwowych;
 • Współpraca z innymi organizacjami turystycznymi, Izbami, podmiotami i   instytucjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz turystyki.

Izba realizuje swoje zadania poprzez:

 • Udzielanie pomocy i   porad swoim członkom, organizowanie współpracy i   wspieranie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych;
 • Inicjowanie badań rynku turystycznego, udział w przygotowaniu i wdrażaniu przepisów prawnych w dziedzinie turystyki oraz analizę ich funkcjonowania;
 • Delegowanie przedstawicieli Izby do uczestnictwa w pracach samorządu terytorialnego, a także instytucji stanowiących i opiniodawczych w dziedzinie turystyki;
 • Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, współpracę z samorządami w zakresie wspólnej promocji, organizowania i uczestnictwa w targach turystycznych i informacji turystycznej;
 • Inspirowanie i wspieranie kształcenia i szkolenia członków Izby oraz kadr obsługujacych ruch turystyczny;
 • Organizowanie i pomoc przy organizowaniu sympozjów, narad, zjazdów i konferencji prasowych;
 • Wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Izby.

 

 

Sądecka Organizacja Turystyczna

Sądecka Organizacja Turystyczna
ul. Nadbrzeżna 40
33-300 Nowy Sącz

skrytka pocztowa 16

telefon 602 409 670
adres e-mail: srebrob@wp.pl

 

 

    Sądecka Organizacja Turystyczna (SOT) powstała w 2001 roku, jej misją jest  rozwój, promocja produktów turystycznych oraz podnoszenie jakości usług turystycznych. Członkami SOT są: administracja samorządowa; powiaty, miasta i gminy,  gminy, stowarzyszenia działające na rzecz turystyki, branża turystyczna (hotelarska, organizatorzy turystyki, pośrednicy turystyczni, wyższe uczelnie kształcące kadry dla turystyki, zarządcy atrakcji turystycznych).

SOT realizuje następujące zadania:

 • integracja społeczności lokalnej głównie jednostek samorządu lokalnego, branży turystycznej oraz stowarzyszeń działających w sferze turystyki,
 • tworzenie i rozwój usług turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych,
 • promocja turystyczna,
 • gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i usługach turystycznych,
 • wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,
 • wspieranie rozwoju lokalnej turystyki,
 • inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 • podejmowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych,
 • doskonalenie kadr turystycznych,
 • prowadzenie monitoringu w zakresie turystyki.

     SOT w latach 2001-2009 zrealizowała ponad 80 projektów przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki, Województwa Małopolskiego, Powiatów Nowosądeckiego i Gorlickiego, Miasta Nowego Sącza oraz miast i gmin powiatów nowosądeckiego i gorlickiego. Za swoją działalność  była wielokrotnie nagradzana i wyróżniania,  m.in.: Honorową Odznaką za "Zasługi dla Turystyki", "Kryształem Soli" przyznawanym  dla najlepszej organizacji w Małopolsce.