Poniedziałek, 23 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Iwona, Dezydery, Emilia


Najważniejsze wydarzenia z historii Nowego Sącza - Kalendarium 

Panorama miasta - stara rycina

 

8 XI 1292 "Nos Wenceslaus dei gratia Rex Bohemie, Dux Cracovie et Sandomirie…” - tak zaczyna się przywilej lokacyjny Nowego Sącza, wydany 8 listopada 1292 roku w Krakowie przez Wacława II z dynastii Przemyślidów.

1297 w obrębie murów został zbudowany kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z klasztorem Franciszkanów.

1312 w przywileju wystawionym przez małżonkę książęcą Jadwigę Łokietkową, podkreślono zasługi nowosądeczan w czasie buntu krakowskiego biskupa Muskaty, nazywając ich „uczciwymi i wiernymi”, wyrażając w ten sposób szczerą wdzięczność za okazaną pomoc i wytrwałość.
 

13 XII 1315 pierwsza informacja o istnieniu w Nowym Sączu rady miejskiej.
 

1329 zakończył się konflikt handlowy z Krakowem; w myśl układu kupcy nowosądeccy w drodze do miast pomorskich przejeżdżać mieli przez Kraków, a kupcy wiozący towary z Krakowa na Węgry zobowiązani byli nie omijać Nowego Sącza.
 

1345 Kazimierz Wielki zwolnił nowosądeczan od ceł na drogach do Rusi, na Węgry oraz na gościńcu do Krakowa.
 

1358 Kazimierz Wieki nadał miastu przywilej ułatwiający handel solą na Spiszu.
 

1370 rycerstwo polskie powitało w murach Nowego Sącza Ludwika Węgierskiego, przybyłego w celu objęcia tronu polskiego.
 

1394 rajcy nowosądeccy wykupili od Zawiszy Czerwonego prawo do założonych w XIV w. wsi Januszowa, Librantowa, Kwieciszowa, Boguszowa i Wolfowa (Olchówka), którymi uposażono szpital (przytułek dla chorych i ubogich) Świętego Ducha na Przedmieściu Węgierskim.
 

1395 Władysław Jagiełło, Jadwiga i kneź Witold spotkali się w Nowym Sączu z Zygmuntem Luksemburskim i jego żoną Marią (starszą siostrą Jadwigi), omawiając kwestię mołdawską wiążącą się z polityką wobec Turcji.
 

1402 Mikołaj Omelto sprzedał miastu za 250 grzywien wieś Kamionkę.
 

1409 Władysław Jagiełło, ulegając prośbom i usilnym naleganiom kaznodziei Jana z Pragi, założył w Nowym Sączu (w obrębie murów miejskich) klasztor i szpital Świętego Ducha.
 

6 IV 1410 Władysław Jagiełło i wielki książę litewski Witold przygotowywali w Nowym Sączu rozprawę wojenną z Krzyżakami.
 

1410 najazd Ścibora ze Ściborzyc na Sądecczyznę.
 

1427 król Władysław Jagiełło wykupił wójtostwo Nowego Sącza. W skład majątku królewskiego weszły wsie wójtowskie: Mystków, Kunów, Jamnica i Falkowa; król nadaje miastu dwa nowe przywileje: jeden regulujący opłaty za otwieranie jazów dla statków wiozących towary Dunajcem i Wisłą, drugi uwalniający kupców od ceł w Przemyślu i Lwowie.
 

1440 do Nowego Sącza przybył kardynał Izydor (arcybiskup kijowski i legat papieski), przyjmowany przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego w dworze biskupim.
 

1446 na zamku nowosądeckim gościła królowa Zofia (Sonka) Holszańska, wdowa po Władysławie Jagielle.
 

4 X 1448 biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki podniósł kościół św. Małgorzaty do godności kolegiaty, ustanawiając przy niej kapitułę kolegiacką.
 

1453 Kazimierz Jagiellończyk pozwolił miastu wybudować most na Dunajcu i pobierać myto, „z tem zastrzeżeniem, aby wolno było przy niskim stanie wody przejeżdżać rzekę w bród i cła nie opłacać”.
 

1465 Kazimierz Jagiellończyk wydał przywilej zezwalający na doprowadzenie do Nowego Sącza wody z pobliskich Roszkowic.
 

1469-1470 w zamku nowosądeckim przebywali synowie królewscy, „biegając zimą w kożuszkach baranich i ucząc się religii i łaciny pod surowym okiem księdza Długosza, aby nic zaraźliwego w ich miękkie dusze się nie wkradło”.
 

1486 Nowy Sącz nawiedził wielki pożar, który zniszczył ratusz. W pożarze wraz z trzema kościołami i ratuszem spłonęły księgi miejskie. Za sprawą starosty Jakuba z Dębna Kazimierz Jagiellończyk przyznał miastu 18 lat wolnizny od świadczeń na rzecz państwa po doznanych przez Nowy Sącz klęskach powodzi i pożaru.
 

4 VI 1522 wybuchł pożar miasta, wzniecony przez służbę Stanisława z Wróblowi Taszyckiego, dziedzica Lusławic, podstarościego sądeckiego, wyprawiającego na zamku sądeckim gody weselne swej córce Małgorzacie.
 

1579 Nowy Sącz otrzymał prawo składu na wino importowane z Węgier.
 

1598 Zygmunt III Waza pozwolił miastu pobierać mostowe.
 

1600-1601 „morowe powietrze” spustoszyło miasto tak dalece, że zaprzestano spisywania akt miejskich.
 

19 VI 1611 z powodu nieostrożności piekarki Zofii Głodkowej i jej córki Magdaleny powstał pożar, który w ciągu czterech godzin zniszczył ratusz i zamek wraz ze znaczną częścią zabudowy miasta.
 

1622 w kościele Franciszkanów powstała kaplica św. Bernardyna (Bernarda), ufundowana przez Jana Dobka Łowczowskiego, dziedzica Zabełcza i Wielopola.
 

1655 wojska szwedzkie zajęły Nowy Sącz; 13 XII 1655, na św. Łucję, najeźdźcy zostali wypędzeni z miasta („Na świętą Lucę Szwedów młócą!”).
 

1665 zaraza spustoszyła miasto, liczba mieszkańców spadła do 1320 osób.
 

1673 król Michał Korybut Wiśniowiecki zezwolił na osiedlanie się Żydów Nowym Sączu.
 

1710 zapisy źródłowe informują, że „morowe powietrze wyniszczyło prawie całą ludność”.
 

9 VII 1768 ogień zniszczył zamek. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie nieostrożność kucharzy rodziny Łętowskich, smażących ryby dla konfederatów barskich.
 

18 IV 1770 przybył do Nowego Sącza marszałek łomżyński Kazimierz Pułaski, jeden z dowódców konfederatów barskich.
 

1770 wojska austriackie zagarnęły znaczne obszary starostw czorsztyńskiego, nowotarskiego i sądeckiego z miastami: Nowy Sącz, Nowy Targ, Krościenko, Muszyna, Tylicz, Piwniczna i Stary Sącz.
 

20 XI 1770 zgromadzenie szlachty i duchowieństwa, obradujące w klasztorze Norbertanów, uznało cesarzową Marię Teresę za swoją monarchinię i panią dziedziczną.
 

1771 na miejscu, na którym w czasach staropolskich tracono publicznie zbrodniarzy, została wzniesiona kapliczka św. Marka, zwaną „szwedzką”, w której znajdowała się rzeźba Upadek Chrystusa pod Krzyżem.
 

15 IX 1772 Ziemia Sądecka weszła w skład Królestwa Galicji i Lodomerii, nowej prowincji austriackiej, wyrosłej na grabieży dokonanej po pierwszym rozbiorze Polski.
 

1782 cesarz Józef II wydał dekret o kasacie wszystkich męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych niezajmujących się szkolnictwem, pielęgnacją chorych i nauką, a więc przede wszystkim konwentów kontemplacyjnych.
 

1782 zlikwidowano funkcjonujący przy kościele farnym św. Małgorzaty archidiakonat, ważny urząd administracyjny, obejmujący swym zasięgiem dekanaty: Nowy Sącz, Nowy Targ, Spisz, Strzyżów, Ropczyce, Mielec i Pilzno. Nowy Sącz stał się siedzibą władzy cyrkularnej.
 

1783 władze austriackie przekształciły dawną Kolonię Akademicką w Szkołę Główną Obwodową, przygotowującą do rzemiosła i handlu.
 

1785 ustanowiono magistrat składający się z burmistrza, syndyka, asesora i kasjera.
 

2 IX 1785 do kościoła św. Małgorzaty przeniesiono obraz Przemienienia Pańskiego.
 

14 VII 1791 władze austriackie zniosły kapitułę kolegiacką.
 

1793 wyburzone zostały mury obronne miasta. Większość resztek murów usunięto kilka lat później.

1813 powódź spowodowała podmycie fundamentów zamku, „tak iż część jego zachodnia o 7 frontowych oknach, wraz z basztą od strony rzeki [Dunajec] zawaliła się w rozhukane fale i ślad po niej nie pozostał”.
 

1817 wybudowano tzw. trakt karpacki, wiodący z Wiednia przez Brno, Ołomuniec, Ostrawę, Cieszyn, Bielsko, Żywiec, Suchą, Maków, Jordanów, Tymbark, Nowy Sącz, Grybów, Gorlice, Jasło, Krosno, Rymanów, Sambor i Sanok do Stryja.
 

1818 do Nowego Sącza przybył 20. Pułk Piechoty Austriackiej.

4 XI 1818 z inicjatywy mieszkańców i przy pełnym poparciu starosty Leopolda Wüllersdorfa otwarto w Nowym Sączu sześcioklasowe gimnazjum.
 

1827 z dobrowolnych składek mieszkańców powstał szpital miejski.
 

1830 osiedlił się w Nowym Sączu Chaim Halberstam, cieszący się wśród chasydów galicyjskich sławą świątobliwego cadyka.
 

10 II 1832 Towarzystwo Jezusowe przejęło zdewastowany kościół i klasztor ponorbertański, dokupując sąsiednią kamienicę Dionizego i Józefy Wójcikowskich oraz dostawiając budynek łączący w całość kompleks klasztorny.
 

1848 na podstawie dekretu banicyjnego cesarza Ferdynanda I ponownie usunięto z Austrii Towarzystwo Jezusowe.
 

1852 cesarz Franciszek Józef I przywrócił jezuitów w Austrii, którzy na mocy reskryptu gubernatora Agenora Gołuchowskiego w roku następnym ponownie otrzymali w Nowym Sączu zarząd nad kościołem Świętego Ducha.
 

1861 na scenie teatru w Nowym Sączu zadebiutowała Helena Modrzejewska.
 

1865 Nowy Sącz stał się centrum obwodu, który objął swoim zasięgiem powiaty: ciężkowicki, czarnodunajecki, grybowski, krościeński, krynicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, starosądecki i tymbarski.
 

1866 ukazał się „Wrószcz”, pierwsze pismo wydawane w Nowym Sączu.
 

1867 władze austriackie wydały zezwolenie na organizację dwunastu jarmarków w roku oraz dodatkowo jednego jarmarku tygodniowo (w poniedziałki).
 

1867-1870 Galicja uzyskała autonomię; urząd burmistrza miasta sprawował Julian Gutowski.
 

1869 Nowy Sącz liczył 9358 mieszkańców, zajmując pod względem liczby ludności trzynaste miejsce w Galicji.
 

1872 w celu zwiększenia wpływów do kasy miejskiej wprowadzono tzw. „kopytkowe”, pobierając opłaty na rogatkach dróg wiodących z Chełmca, Załubińcza, Starego Sącza i Krynicy.

1874 utworzono straż pożarną.
 

18 VIII 1876 w dniu urodzin cesarza Franciszka Józefa I otwarto kolej tarnowsko-leluchowską.
 

1884 utworzono Warsztaty Kolejowe.
 

1884 pomiędzy ulicami Jagiellońską i Długosza uchwalono założenie Ogrodu Miejskiego.

1885 utworzono nowy cmentarz przy obecnej ul. Rejtana.
 

1887 założono Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”; powstał Cech Wielki zwany Zbiorowym.
 

1892 wzniesiono budynek „Sokoła”; powstało pierwsze koło Towarzystwa Szkoły Ludowej.
 

17 IV 1894 wielki pożar zniszczył całą północno-zachodnią część miasta, w tym budynek poczty, kamienice w rynku, ratusz, klasztor jezuicki, gimnazjum, synagogę, młyn i wiele innych budynków.
 

1898 przy ul. Długosza wybudowano Bursę Gimnazjalną im. Tadeusza Kościuszki.
 

1897 wybudowano nowy ratusz według proj. Jana Perosia.
 

1896 powstało Katolickie Stowarzyszenie Robotników „Przyjaźń”.
 

4 XII 1898 na plantach odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza dłuta Stanisława Wójcika.
 

1899 ks. infułat Alojzy Góralik, proboszcz nowosądecki, dokonał poświęcenia kościoła pw. św. Elżbiety (kolejowego) i odprawił w nim pierwszą mszę św.
 

1901–1902 we Lwowie wydano trzytomową „Historyę Nowego Sącza”, autorstwa ks. Jana Sygańskiego SI.
 

1903 miasto powiększono o Zakamienicę, przedmieście zamieszkiwane przez ponad 3 tys. mieszkańców, zwane „Piekłem”.
 

1904 oddano do użytku most na ul. Tarnowskiej.
 

1905 Towarzystwo Pomocy Przemysłowej, Towarzystwo Rolnicze i Cech Wielki zorganizowały wystawę prezentującą potencjał wytwórczy Nowego Sącza; wyremontowano Basztę Kowalską z funduszy Kasy Zaliczkowej.
 

1906 uruchomiono szpital miejski przy ul. Młyńskiej, dysponujący czterema oddziałami (chirurgiczny, wewnętrzny, położniczy i zakaźny), do dyspozycji pacjentów oddano 92 łóżka.
 

1906 powstało Towarzystwo Turystyczne „Beskid” w Nowym Sączu, przekształcone rok później w Oddział „Beskid” Towarzystwa Tatrzańskiego.
 

1909 wzniesiono budynek dworca kolejowego.
 

1910 przy „Sokole” rozpoczęło działalność pierwsze w Nowym Sączu kino „Illusion”.
 

1910 powstał klub „Sandecja”.
 

1911 Kazimierz Pieracki, Alfred Mielecki i Antoni Broszkiewicz założyli Związek Strzelecki.
 

1911-1912 wybudowano wodociąg, w tym samym czasie powstała kanalizacja.
 

1912 uruchomiono elektrownię miejską, 11 III po raz pierwszy zapłonęły w Nowym Sączu lampy elektryczne.
 

1912 wybudowano kościół św. Kazimierza (kaplica szkolna).
 

1913 powołano do życia Towarzystwo Dramatyczne.
 

1914 zaludnienie Nowego Sącza osiągnęło liczbę 24.088 mieszkańców, nie licząc stacjonującego w nim wojska.
 

28 VII 1914 Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii; początek I wojny światowej; w nocy z 2 na 3 VIII odjechał z Nowego Sącza do Krakowa oddział X Drużyny Strzeleckiej.
 

19 XI 1914 wojska rosyjskie wkroczyły do miasta.
 

13 XII 1914 do Nowego Sącza weszły oddziały legionowe pod dowództwem Józefa Piłsudskiego.
 

30/31 X 1918 w wyniku akcji niepodległościowej zlikwidowano instytucje zaborcze; Nowy Sącz odzyskał wolność po półtorawiekowym okresie niewoli.
 

7 XI 1918 Władysław Barbacki zrezygnował z pełnionej przez 18 lat funkcji burmistrza.
 

1918-1919 przeprowadzono remont kościoła Świętego Ducha.
 

1919-1922 zbudowano most na Kamienicy na ul. Lwowskiej.
 

1921 Józef Piłsudski przyjął honorowe obywatelstwo miasta.
 

1922 w Nowym Sączu powstał Oddział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.
 

1922 prowincjał jezuitów Stanisław Sopuch otworzył przy miejscowym konwencie tzw. Małe Seminarium Duchowne.
 

1923 w granice miasta włączono część Dąbrówki Niemieckiej.
 

15 VII 1934 katastrofalna powódź, która stała się przyczyną śmierci 16 mieszkańców powiatu nowosądeckiego, spowodowała starty materialne na kwotę blisko 1 mln 275 tys. złotych.
 

1926 zawiązał się Komitet Odbudowy Zamku.
 

30 I 1928 ostatni pobyt Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu; Marszałek wizytował 1. Pułk Strzelców Podhalańskich.
 

12 V 1935 Cech Zbiorowy zorganizował Zjazd Rzemiosła Podhalańskiego.
 

19 X 1935 na Starym Cmentarzu odbył się pogrzeb gen. Bronisława Pierackiego, zamordowanego przez nacjonalistę ukraińskiego; uroczystość transmitowało Polskiego Radio.
 

26 VI 1938 Polskiego Radio transmitowało audycję „Dzień Nowego Sącza”.
 

12–15 VIII 1938 w Nowym Sączu odbył się Zjazd Górski.
 

13 VIII 1938 w odremontowanym zamku otwarto Muzeum Ziemi Sądeckiej.
 

1939 ukazał się I tom „Rocznika Sądeckiego”.
 

1939 miasto liczyło ok. 34 tys. mieszkańców.
 

1 IX 1939 wybuchła II wojna światowa; 6 IX miasto zajęła czołówka niemieckiej 2. Dywizji Górskiej.
 

12 VII 1940 Niemcy utworzyli getto żydowskie.

21 VIII 1941 okupant dokonał jednej z najbardziej pamiętnych egzekucji: w Biegonicach rozstrzelano 44 osoby, w tym artystę malarza Bolesława Barbackiego oraz księży Władysława Deszcza i Tadeusza Kaczmarczyka.
 

1942 niemieckie władze okupacyjne powiększyły miasto o Chruślice, Falkową, Gołąbkowice, Helenę i Roszkowice.
 

VIII 1942 Niemcy zlikwidowali getto żydowskie; okupant wywiózł z miasta do obozu w Bełżcu kilkanaście tysięcy Żydów.
 

18 I 1945 decyzją sowieckiego sztabu partyzanckiego został wysadzony zamek sądecki.
 

20 I 1945 wojska niemieckie wycofały się z Nowego Sącza. Do miasta wkroczyły oddziały 15. Szturmowej Brygady Inżynieryjno-Saperskiej płk. Mojsieja Barasza.
 

1945 w mieście powstały zalążki władzy ludowej, zdominowane przez komunistów i socjalistów.
 

1945 wznowił działalność Kolejowy Klub Sportowy „Sandecja”.
 

1945 utworzono 9. Oddział Ochrony Pogranicza z miejscem postoju w Nowym Sączu.
 

1945 podjęto pierwsze próby reaktywowania Muzeum Ziemi Sądeckiej w oparciu o ocalałą część zbiorów przedwojennych, ukrytych w piwnicach ratusza i w mieszkaniach Romana Szkaradka oraz Romualda Reguły.
 

1946 miasto liczyło 22.647 mieszkańców.
 

1949 nadzór nad muzeum przejęło Muzeum Narodowe w Krakowie.
 

1953  założono klub sportowy „Start”.
 

4 IV 1957 dokonano poświęcenia kamienia węgielnego pod kościół w Zawadzie; nowo wybudowaną świątynię konsekrował 8 X 1961 r. ks. bp Karol Pękala.
 

9 V 1958 Rada Ministrów podjęła uchwałę inicjującą program rozwoju gospodarczego powiatu nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz (eksperyment sądecki).
 

1958 utworzono Spółdzielnię Mieszkaniową; przystąpiono do budowy pierwszego w mieście osiedla mieszkaniowego „Łany”, które powstało w czworoboku ograniczonym ulicami Stefana Batorego, Limanowskiego, Żółkiewskiego i Bieruta (obecnie gen. Grota- Roweckiego).
 

1959 dworzec autobusowy przeniesiono z rynku na plac Dąbrowskiego; powstał klub sportowy „Świt”, później „Dunajec”.
 

1960 rozpoczęto budowę osiedla „Przydworcowe”, w dalszej kolejności powstały osiedla „Szujskiego” i „Barskie I”.
 

4 XI 1962 na 670-lecie Nowego Sącza odsłonięto na plantach pomnik Adama Mickiewicza.
 

11 VIII 1963 w podsądeckiej Zawadzie ks. prymas Stefan Wyszyński koronował obraz Matki Bożej Pocieszenia z kościoła Świętego Ducha. W uroczystości wziął udział m.in. biskup Karol Wojtyła.
 

1965 w Biegonicach powstały Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe.
 

1966-1978 Nowy Sącz stał się siedzibą punktu konsultacyjnego Politechniki Krakowskiej (1966), Wyższej Szkoły Ekonomicznej (1970), Policealnego Studium Obsługi Ruchu Turystycznego (1973), Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1974), Akademii Wychowania Fizycznego (1977) oraz Studium Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1978).
 

1967 rozpoczęto budowę osiedla „Kochanowskiego”; przebudowa rynku.
 

6 VIII 1971 obraz Przemienienia Pańskiego przeniesiono do ołtarza głównego; uroczystościom w kościele farnym przewodniczył metropolita krakowski Karol Wojtyła.
 

1973 powstało osiedle „Milenium”; rozpoczęto budowę obwodnicy wzdłuż rzeki Kamienicy.
 

22 VII 1974 oddano do użytku nowy most na rzece Kamienicy.
 

1975 utworzono Sądecki Park Etnograficzny.
 

28 V 1975 powstało województwo nowosądeckie.
 

1979-1989 w krajobrazie gospodarczym Nowego Sącza pojawiły się nowe firmy: Koral (1979, produkcja lodów), Konspol (1982, produkcja wyrobów z drobiu), Andrema (zakład odzieżowy), Optimus (1988, montowanie komputerów), Baritpol (1989, produkcja spożywcza), Wiśniowski (1989, produkcja stolarki aluminiowej, bram garażowych).
 

9–11 I 1981 strajk w ratuszu, akcję protestacyjną podjęto z powodu niezrealizowania przez władze wojewódzkie postulatów dotyczących praw pracowniczych i zmian personalnych na niektórych stanowiskach decydenckich.
 

13 XII 1981 wprowadzenie stanu wojennego w Polsce; w Nowym Sączu aresztowano 26 działaczy „Solidarności”.
 

1982 podjęto budowę kościoła Matki Bożej Niepokalanej; konsekracji nowej świątyni dokonał dziesięć lat później ordynariusz tarnowski ks. bp Józef Życiński.
 

1984-1989 rozpoczęto budowę trzech świątyń na obrzeżach Nowego Sącza: Świętego Krzyża na Helenie (1984), Świętej Trójcy w Dąbrówce (1988), Matki Boskiej Częstochowskiej w Zabełczu (1989).

5 II 1986 zmarł Zbigniew Szkarłat, działacz „Solidarności”, śmierć tę zalicza się
do zbrodni systemu komunistycznego.
 

16 X 1987 przyjęto uchwałę, iż herb ze św. Małgorzatą Antiocheńską jest obowiązującym znakiem Nowego Sącza.
 

27 V 1990 przeprowadzono pierwsze wolne od ponad pół wieku wybory samorządowe; 14 VI wybrano Zarząd Miasta, prezydentem Nowego Sącza został Jerzy Gwiżdż.
 

12 X 1990 Rada Miejska powołała Obywatelski Komitet Obchodów 700-lecia Nowego Sącza.
 

1991 Wyższa Szkoła Biznesu rozpoczęła swoją działalność jako Sądecko-Podhalańska Szkoła Biznesu.
 

12 V 1992 Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł nowosądecką farę do godności bazyliki mniejszej.
 

1996 bp Józef Życiński powołał kapitułę kolegiacką św. Małgorzaty.
 

1998 rozporządzeniem Rady Ministrów została utworzona Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
 

1 I 1999 w wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej kraju Nowy Sącz utracił status miasta wojewódzkiego.
 

16 VI 1999 podczas kanonizacji księżnej Kingi w Starym Sączu Jan Paweł II powiedział: „Pozdrawiam Nowy Sącz, miasto które zawsze urzekało mnie swoim pięknem i gospodarnością. Ta ziemia od lat była mi bardzo bliska”.
 

16 X 2005 w 27. rocznicę wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na „Tron Piotrowy” na rynku nowosądeckim odsłonięto pomnika papieża-Polaka.
 

26 XI 2006 w drugiej turze wyborów samorządowych prezydentem Nowego Sącza został Ryszard Nowak.
 

2009 piłkarze „Sandecji” awansowali do I ligi.
 

2011 otwarto Miasteczko Galicyjskie.
 

2013 zlikwidowano w Nowym Sączu Karpacki Oddział Straży Granicznej (przywrócenie 16 V 2016).
 

2013 rozpoczęto budowę kościoła św. Jana Pawła II.
 

2017 piłkarze „Sandecji” awansowali do ekstraklasy.
 

Na podstawie: Leszek Migrała „Historia Nowego Sącza”, 2017r.
  

21 11 2017 Honorowym Obywatelem Miasta Nowego Sącza został pośmiertnie Jerzy Leśniak - dziennikarz, reporter, regionalista, autor i współautor książek i wydawnictw regionalnych związanych z Sądecczyzną, sekretarz Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej.
 

2 III 2018 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył wizytę w Nowym Sączu. Wraz z małżonką spotkał się ze społecznością, obchodzącego w 2018 roku jubileusz 200-lecia, I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu oraz z mieszkańcami miasta. 
 

26 IV 2018 otwarcie nowej siedziby Muzeum Okręgowego przy ulicy Jagiellońskiej 56.
 

16 V 2018 na sądeckich Plantach zasadzono Dąb 100-lecia Niepodległości.  Dokonali tego Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak, dyrektor I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu Aleksander Rybski oraz uczniowie I LO: przewodnicząca samorządu szkolnego Julia Wańczyk, zastępca przewodniczącej Dawid Kubas i przedstawiciel harcerskiej drużyn Czarna Jedynka Radosław Janik.
 

V 2018 piłkarze „Sandecji” pożegnali się z ekstraklasą.
 

12 X 2018 Honorowym Obywatelem Miasta Nowego Sącza został Zbigniew Konieczek – Prezes Zarządu firmy Newag S.A.
 

14 X 2018 odbył się ponowny pochówek generała Bronisława Pierackiego, którego prochy spoczęły w mauzoleum na Starym Cmentarzu. Po tym wydarzeniu została odsłonięta tablica pamiątkowa „Czynu Niepodległościowego Sądeczan w 1918 roku”, wmurowana w budynek Miejskiego Ośrodka Kultury.
 

28 X 2018 odsłonięty został pomnik Józefa Piłsudskiego przy Alejach Wolności.
 

31 X 2018 na Baszę Kowalską sądeckiego zamku powróciły odtworzone tablice z nazwiskami 194. poległych żołnierzy I Pułku Strzelców Podhalańskich, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości w latach 1918-1920. Pierwotne tablice, umieszczone tam w 1934 roku, zaginęły podczas II wojny światowej.
 

11 XI 2018 w wyborach samorządowych Prezydentem Miasta Nowego Sącza został Ludomir Handzel.
 

8 XI 2018 z okazji 726 rocznicy lokacji miasta, Honorowy Obywatel Miasta Nowego Sącza, Prezes Zarządu firmy Newag S.A. Zbigniew Konieczek przekazał miastu i jego mieszkańcom album „La Capella Sistina”, prezentujący dzieła Kaplicy Sykstyńskiej.


 

 
 


 

 

 


 

 

 


Nowy Sącz - widok na Bazylikę św. Małgorzaty