Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: OWITR-A-1

Nabór, diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki typu rodzinnego

I.OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

sporządzenie opinii psychologiczno-pedagogicznej jest dokumentem wewnętrznym sporządzanym dla potrzeb sądu oraz innych instytucji wymienionych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaświadczenia kwalifikacyjne.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wniosek do OWiTR, zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza POZ, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, wniosek do OWiTR, oświadczenie o niekaralności ,zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do procesu diagnostycznego,

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: bezpłatna

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy
V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: [Zaświadczenia o stanie zdrowia ważność 3- m-ce

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Przy składaniu wniosków

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Informacja ustna, telefoniczna

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: osobiście, pocztą, możliwość uzyskania druków ze strony internetowej
(w tym np. za pośrednictwem elektronicznego dziennika podawczego, drogą pocztową lub – odpowiednio – w Biurze Obsługi Mieszkańców, siedzibie danej komórki organizacyjnej, miejskiej jednostki organizacyjnej lub spółki komunalnej itp.)

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: opinia wydawana jest zainteresowanym instytucjom wymienionym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Termin diagnozy oraz częstotliwość spotkań ustalane są indywidualnie z klientem

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: ocena okresowa rodziny- termin odwoławczy 14 dni

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Nowy Sącz , Jagiellońska 14 , 33-300 Nowy Sącz
sekretariat, psycholodzy tel./ fax. 18 442 07 63
tel: koordynatorzy pieczy zastępczej: 18 443 10 74 ,
mail: biuro@owitr.pl www.owitr.pl
NIP; 734 10 24 229
Regon: 122465581

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: (w tym: godziny przyjęć w sprawach związanych ze skargami i wnioskami)
Henryk Leśniara Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz tel/fax 18 442 07 63

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Jolanta Piesiewicz-Miłek –psycholog mail: j.milek@owitr.pl
Agnieszka Smoroń-Gąsiorek- psycholog, mail: a.gasiorek@owitr.pl
Leokadia Witowska- psycholog mail: l.witowska@owitr.pl
Telefon kontaktowy: 18 442 07 63

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

XVI. INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Klauzula informacyjna RODO znajduję się na stronie internetowej OWiTR pod adresem: www.owitr.pl


XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 28.01.2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Henryk Leśniara, Jagiellońska 14 , 33-300 Nowy Sącz Tel/fax : 18 442 07 63
mail: dyrekcja@owitr.pl


Załączniki:

Karta informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii