Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia


BIP Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

 

        Skład osobowy Komisji:

  1. Maciej Rogóż - Przewodniczący
  2. Leszek Gieniec
  3. Janusz Kwiatkowski
  4. Iwona Mularczyk - Wiceprzewodnicząca
  5. Krystyna Witkowska

         

     

    Zakres działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

  • sprawy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w mieście,
  • funkcjonowanie i finansowanie służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście (Straży Pożarnej, Inspektora Sanitarnego, Inspektora Ochrony Środowiska, Inspektora Nadzoru Budowlanego),
  • współpraca z Miejską Komendą Policji,
  • współdziałanie z organami Sądu i Prokuratury,
  • pełnienie funkcji zespołu w rozumieniu art. 163, § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r., Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.), który przedstawia na sesji Rady Miasta opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w powołanej wyżej ustawie”.
    współpraca z Powiatową Komisją ds. Bezpieczeństwa,
  • współpraca z Rzecznikiem Praw Konsumenta,
  • sprawy działalności i funkcjonowania Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
  • sprawy działalności i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • opiniowanie projektu budżetu miasta i sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem Komisji,
  • opracowywanie wniosków do Prezydenta Miasta w zakresie objętym działaniem Komisji,
  • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji.

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na rok 2021: 

  • Omówienie i zaopiniowanie „Sprawozdania z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok” - I kwartał;
  • Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej w 2020 roku – I kwartał;
  • Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Nowego Sącza za 2020 r. przedstawioną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendę Miejską Policji – I kwartał;
  • Zapoznanie się z działaniami związanymi z przygotowaniem akcji „Bezpieczne ferie” oraz „Bezpieczne wakacje”– I i II kwartał;
  • Ocena stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie Nowego Sącza oraz skuteczności przepisów w zakresie ograniczenia narkomanii i spożywania alkoholu (w szczególności w placówkach oświatowych, kulturalnych i sportowych) – III kwartał;
  • Rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków skierowanych do Komisji – na bieżąco;
  • Współpraca ze Wspólną Komisją Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego – na bieżąco;
  • Współpraca ze służbami miejskimi oraz w razie potrzeby z organami Sądu i Prokuratury w celu oceny i poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Nowego Sącza – na bieżąco;
  • Współpraca z Zarządami Osiedli – na bieżąco.