Sobota, 21 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Wiktor, Jan, Kryspin


BIP Komisja Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami PartnerskimiKomisja Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi

 

Skład osobowy Komisji:

 1. Leszek Zegzda - Przewodniczący
 2. Artur Czernecki - Wiceprzewodniczący
 3. Leszek Gieniec
 4. Iwona Mularczyk
 5. Ilona Orzeł
 6. Wojciech Piech - Wiceprzeodniczący
 7. Jakub Prokopowicz

 

Zakres pracy Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi:

 • sprawy związane z funkcjonowaniem i finansowaniem placówek kulturalnych (publicznych i niepublicznych),
 • opiniowanie projektów budżetów placówek kulturalnych,
 • opiniowanie wyboru kandydatów na członków (ze strony miasta) komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek kulturalnych,
 • opiniowanie wieloletnich planów dot. polityki w zakresie strukturalno-organizacyjnym i inwestycyjno-modernizacyjnym placówek kulturalnych,
 • opiniowanie dotyczące zadań strategicznych,
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz kultury i sztuki na terenie miasta Nowego Sącza,
 • ochrona dóbr kultury, zabytków i dziedzictwa narodowego,
 • opiniowanie nazewnictwa ulic i obiektów,
 • opiniowanie tytułów i odznaczeń przyznawanych przez Radę Miasta,
 • inicjowanie, opiniowanie i animowanie współpracy Nowego Sącza z miastami partnerskimi,
 • współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami administracji samorządowej
 • w zakresie działania Komisji,
 • opiniowanie projektu budżetu miasta i sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • opracowywanie wniosków do Prezydenta Miasta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji,
 • współpraca z Zarządami Osiedli.

 

Plan pracy Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi na rok 2021:

 • Spotkanie z dyrekcją Miejskiego Ośrodka Kultury i Małej Galerii. Omówienie perspektyw rozwoju oraz potrzeb tych instytucji - I kwartał.
 • Spotkanie z dyrekcją Sądeckiej Biblioteki Publicznej i Pałacu Młodzieży. Omówienie perspektyw rozwoju oraz potrzeb tych instytucji - I kwartał.
 • Spotkanie z Miejską Radą Pożytku Publicznego i innymi przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w przestrzeni działań Komisji Kultury
  - II kwartał.
 • Zaprezentowanie palety współpracy z miastami partnerskimi. Rozwój priorytety współpracy międzynarodowej - II kwartał.
 • Analiza budżetu miasta w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – III kwartał.
 • Spotkanie związane z ochroną dziedzictwa narodowego z przedstawicielami instytucji związanych z jego ochroną na terenie miasta, w tym spotkanie
  z przedstawicielami środowisk historycznych w celu zapoznania się
  z propozycjami związanymi z ich działalnością – III kwartał.
 • Analiza wydarzeń kulturalnych w Nowym Sączu w kontekście promocji Miasta
  – IV kwartał.
 • Opiniowanie wniosków dotyczących przyznawania tytułu ,,Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza”, ,,Tarczy Herbowej ,,Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” oraz innych wyróżnień – na bieżąco.
 • Opiniowanie projektów uchwał dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji – na bieżąco.
 • Stały monitoring i współpraca w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza – na bieżąco.
 • Inne problemy i sprawy wynikające z bieżących potrzeb w zakresie działania Komisji – na bieżąco.