BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

BIP Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna

 

          Skład osobowy Komisji:

 1. Teresa Cabała - Przewodnicząca
 2. Józef Hojnor - Wiceprzewodniczący
 3. Andrzej Pancerz
 4. Wojciech Piech
 5. Maciej Prostko
 6.  

  Zakres pracy Komisji Rewizyjnej

  Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Rozdział VII Statutu Miasta Nowego Sącza - tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą Nr X/98/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 409 poz. 3795 z dnia 29 sierpnia 2011r. z późniejszymi zmianami).

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok:

 

UCHWAŁA NR XXVII/256/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 31 stycznia 2020 r. 

  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.


Na podstawie art. 18a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 98 Statutu Miasta
Nowego Sącza uchwalonego Uchwałą Nr XVII/161/2003 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 2 września 2003 r., w sprawie Statutu Miasta Nowego Sącza (tekst jednolity:
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 409 poz. 3795 z późn. zm.), Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.


§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Teresa Cabała

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Iwona Mularczyk


Załącznik
do UCHWAŁY NR XXVII/256/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 31 stycznia 2020 r.

                                                        
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza na rok 2020:

 • Kontrola problemowa Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 14 (I kwartał).
 • Kontrola polityki kadrowej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, miejskich jednostkach budżetowych i spółkach komunalnych (II kwartał).
 • Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za 2019 rok (II kwartał).
 • Opracowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza (II kwartał).
 • Kontrola problemowa realizacji zadania pn.: „Budowa nowego Mostu Helleńskiego z układem komunikacyjnym po obu stronach Dunajca” (II kwartał).
 • Kontrola gospodarki lokalami dla potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Nowego Sącza (III kwartał).
 • Kontrola w zakresie posiadania bazy sportowej szkół na terenie Miasta Nowego Sącza (IV kwartał).
 • Kontrola kompleksowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu ul. Wyspiańskiego 22 (IV kwartał).