Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Komisja Statutowo-Prawna

         Skład osobowy Komisji: 

 1. Maciej Prostko - Przewodniczący
 2. Krzysztof Głuc
 3. Grzegorz Ledziński
 4. Krystyna Witkowska - Wiceprzewodnicząca

           Zakres pracy Komisji Statutowo-Prawnej

 • opracowywanie Statutu Miasta oraz zmian w Statucie we współpracy z innymi Komisjami,
 • opracowywanie Statutów Osiedli oraz zmian w tych Statutach,
 • dostosowywanie Statutu Miasta do obowiązujących przepisów prawnych, poprzez sporządzenie i przedłożenie Radzie Miasta stosownego projektu uchwały,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących wewnętrznej organizacji Rady oraz innych dotyczących jej działalności,
 • przedkładanie Radzie Miasta pisemnych opinii w sprawie interpretacji zapisów Statutu Miasta,
 • przedkładanie Radzie Miasta pisemnych opinii w sprawie interpretacji zapisów Statutów Osiedli,
 • nadzór nad prawidłową realizacją postanowień Statutu Miasta,
 • opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji.

 

 Plan pracy Komisji Statutowo-Prawnej na 2020 rok: 

 • Opracowanie planu pracy Komisji Statutowo-Prawnej na 2020 rok.
 • Przygotowanie projektu uchwały w sprawie trybu uchwalania i zmiany Statutu Miasta Nowego Sącza – I kwartał.
 • Opracowanie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowego Sącza - – I kwartał.
 • Opracowanie projektów uchwał dotyczących zakresu pracy Komisji Statutowo-Prawnej – na bieżąco.
 • Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta – na bieżąco.
 • Współpraca z Zespołem Radców Prawnych Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 • Współpraca ze stałymi Komisjami Rady Miasta Nowego Sącza.
 • Analiza Statutu Miasta Nowego Sącza pod kątem zmian – II kwartał.