Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii

Rekrutacja

 

Miasto Nowy Sącz uruchamia dodatkową rekrutację do projektu pn. „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka”.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie do następujących typów instalacji OZE:

  • Instalacja fotowoltaiczna - zespół urządzeń i instalacji, który przekształca promieniowanie słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną, przyłączony do sieci elektroenergetycznej, służący wytwarzaniu energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego; w ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie instalacji o mocy 3 kW; 
  • Instalacja kolektorów słonecznych - zespół urządzeń wykorzystujących energię promieniowania słonecznego do przygotowania i magazynowania ciepłej wody użytkowej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego; w ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie instalacji składającej się z 2-óch kolektorów płaskich;
  • Instalacja kotła na biomasę – instalacja wyposażona w kocioł na pelet, przeznaczona na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego; w ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie kotła o mocy 20 kW
  • Instalacja pompy ciepła - pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej wraz z niezbędną automatyką i hydrauliką, wykorzystująca energię cieplną, zawartą w powietrzu otoczenia, do produkcji ciepłej wody użytkowej dla potrzeb indywidualnych gospodarstw domowych; w ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie instalacji o mocy 2,1 kW;

Projekt kierowany jest do osób fizycznych, których nieruchomości zlokalizowane są na terenie Nowego Sącza. 

Podstawowymi warunkami udziału w Projekcie są uregulowany stan prawny nieruchomości 

i budynku mieszkalnego oraz niewykorzystywanie instalacji OZE na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jak również jakiejkolwiek działalności dochodowej na nieruchomości i/lub w budynku mieszkalnym.

Celem projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w finalnym jej zużyciu. Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu produkcji energii elektrycznej i ciepła pochodzących z odnawialnych zasobów energii poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery oraz innych szkodliwych substancji tj. benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony PM10.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest podpisanie umowy użyczenia (w 3 egzemplarzach oraz oświadczenia mieszkańca i oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych przez wszystkich właścicieli/współwłaścicieli danej nieruchomości) i złożenie dokumentów w Wydziale Pozyskiwania Funduszy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu.

Więcej informacji pod nr tel. 18 47-10-010 w godzinach 7:30-15:30.

 
 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-12-10 09:59:47