BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Pełnomocnik ds. Romów
 
Krzysztof Popiela

Biuro – ul. Jagiellońska 31, II p.
Tel/fax.: 018- 547-45-77
e-mail – kpopiela@nowysacz.pl
 

Godziny przyjęć:
Poniedziałek-piątek: 8.30-10.00

 

Zakres  prowadzonych spraw:
- monitorowanie warunków życiowych Romów – mieszkańców Nowego Sącza oraz koordynowanie realizacji programów pomocowych na rzecz tej społeczności, zwłaszcza Programu Rządowego w tym zakresie.
- współpraca z wójtami romskimi oraz liderami stowarzyszeń romskich, której celem jest wypracowywanie optymalnych rozwiązań w sprawach dotyczących społeczności romskiej, a zwłaszcza jej funkcjonowania w społeczności Nowego Sącza.
- współpraca i instytucjami pomocowymi działającymi na terenie Miasta celem koordynacji udzielanej pomocy.
- organizowanie lub współorganizowanie  spotkań i konferencji mających na celu rozwiązywanie problemów lub napięć oraz zagrożeń zarówno w środowisku romskim jak i na linii romska mniejszość- polska większość.
- interweniowanie we właściwych instytucjach w sprawach dotyczących społeczności romskiej.
- informowanie Prezydenta Miasta o zagrożeniach związanych z realizacją programów na rzecz Romów oraz o napięciach pomiędzy Romami a pozostałymi mieszkańcami Miasta.
- zapewnienie pomocy medycznej poprzez mobilną pielęgniarkę środowiskową.
- kreowanie korzystnych relacji międzyludzkich zapobiegającym sporom, sprzyjających dynamicznej i sprawnej współpracy.


W Nowym Sączu żyje około 700 osobowa Romów wchodząca w skład Romów Karpackich lub inaczej Romów Górskich zaliczanych do tzw. „Bergitka Roma”. Różnią się oni od innych Romów zamieszkałych na terenie naszego kraju takich jak: „Polska Roma” , „Kełderaszy” czy też „Lowarów”  poziomem zamożności, wykształcenia i udziałem w życiu publicznym.
Romowie zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych są zaliczani do mniejszości etnicznej  i żyją w pewnej izolacji, z własnego wyboru, na marginesie życia społecznego naszego miasta. W znakomitej większości posługują się w życiu codziennym dwoma językami: polskim i romani /język staroindyjski z naleciałościami języków krajów przebywania/. Żyją w dużych skupiskach liczących od kilku do kilkunastu rodzin, kierując się często zasadami i prawidłami przekazywanymi przez starszyznę romską. W ich życiu występują różne przesądy i tematy tabu, często niezrozumiałe i budzące kontrowersje dla osób nie będącymi Romami. Są społecznością biedną i mało zaradną w dużej mierze skazaną na pomoc instytucji opiekuńczych Nowego Sącza. Głównymi problemami oprócz ubóstwa jest duże bezrobocie wynikające z pewnych stereotypów oraz braku kwalifikacji zawodowych członków tej społeczności. Dlatego są realizowane różne programy pomocowe w których Miasto Nowy Sącz jest albo organizatorem albo partnerem,  mające na celu zdobycie wykształcenia lub przynajmniej podstawowych kwalifikacji zawodowych dla Romów.  
Romowie mieszkają praktycznie na wszystkich /oprócz Wólek/ osiedlach naszego miasta. A największe skupiska rodzin romskich występują na Kaduku /Zawiszy Czarnego/, na Starym Mieście i przy ulicach: Lwowskiej, Nawojowskiej i Kusocińskiego.