Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Przedsiębiorczość-news

UWAGA! Wpis do rejestru BDO do 31 grudnia 2019 roku

 

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do Rejestru-BDO, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku (art. 6 ust. 27, art. 25  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2019 r. poz. 1579).


Pisaliśmy o tym w artykule: Opłata recyklingowa oraz inne obowiązki przedsiębiorców


W związku z powyższym informujemy, że ww. podmioty powinny w formularzu rejestrowym wypełnić Dział I wniosku o wpis, a pozostałe wymagane dane zaktualizować po 1 stycznia 2020 r. kiedy uruchomiony zostanie elektroniczny wniosek rejestrowy.
 

Niezbędne wnioski do pobrania znajdują się w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami na stronie: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania.

 

SPRAWDŹ CZY MUSISZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ W BDO?


SKLEPY I HURTOWNIE, KTÓRE PODLEGAJĄ OPŁACIE RECYKLINGOWEJ ZA TOREBKI FOLIOWE

Jeśli prowadzisz sklep lub hurtownię i udostępniasz klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które są objęte opłatą recyklingową, musisz złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO.
Jak załatwić sprawę? - SPRAWDŹ


Prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami


Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992) do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zobowiązani są marszałkowie województw.
 

Wpisu do rejestru na wniosek podmiotu lub z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Natomiast wpisu do rejestru z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.


KONTAKT W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ WNIOSKÓW I ZMIANY HASEŁ (należy zgłosić się do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu):


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska
Infolinia Rejestr BDO - 12 397 44 44

Sekretariat tel. 12 63 03 140, fax. 12 63 03 141

 

Jak i gdzie złożyć dokumenty?

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska

ul. Racławicka 56

30-017 Kraków

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56

30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można złożyć na informatycznym nośniku danych (płyta CD, pendrive), który można dostarczyć osobiście lub listownie na adres korespondencyjny Urzędu.

Internet:


Informacje na temat wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet


 

Podstawą do dokonania wpisu jest złożenie przez podmiot wniosku w formie papierowej, którego wzór określają załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2528).
 

Niezbędne wnioski do pobrania znajdują się w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami na stronie: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania.
 

Szczegółowe informacje dot. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1556504,rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html

 

 

 

Autor: -
Źródło: Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Rozwoju
Dodano: 2019-12-03 15:07:05