BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Przedsiębiorczość-news

16 milionów złotych na "Bony dla samozatrudnionych"

 

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję w sprawie uruchomienia oraz zasad przyznawania "Bonów dla samozatrudnionych". Jest to nowa forma pomocy. Poszerzenie pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to kolejny krok w odpowiedzi na oczekiwania i apele małopolskich przedsiębiorców.

Nabór planowany jest w połowie sierpnia i prowadzony będzie przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.


Założenia "Bonu dla samozatrudnionych"


1.    Podmioty uprawnione do ubiegania się o bon:
      Jednoosobowe działalności gospodarcze, tj. osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (badane na
      podstawie CEIDG), bez preferencji co do branż, które:


•    prowadziły działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.;
•    nie zatrudniały pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r;
•    zanotowały spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. o co najmniej 75%, w związku z wystąpieniem Covid-19;
•    nie są wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
•    nie prowadziły działalności wykluczonej (np. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji, i.in.);
•    na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub uregulowały te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.


2.    Wielkość wsparcia:
 

•    3 tys. / miesiąc na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, co oznacza iż maksymalne wsparcie dla grantobiorcy wyniesie 9000 zł (założenie analogiczne do dotychczasowej stawki jednostkowej przyjętej dla 1 etatu);
•    Samozatrudniony może skorzystać ze wsparcia tylko jeden raz, złożyć tylko jeden wniosek o Bon.
 

3.    Przeznaczenie wsparcia (analogicznie do Bonu Rekompensacyjnego):
 

•    pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy;
•    poziom dofinansowania – 100%, brak wkładu własnego / wkładu BW lub BP;
•    w przypadku ubiegania się o wsparcie z różnych źródeł - wymóg wydatkowania środków w sposób, który nie doprowadzi do podwójnego finansowania oraz przekroczenia limitu 800 tys. euro (za wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, dla których limit jest mniejszy).
 

4.    Rozliczenie bonu:
 

•    utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków;
•    złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu;
•    obowiązek poddania się kontroli.
 

5.    Odzyskiwanie:
 

•    w przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy – całkowity zwrot otrzymanych środków;
•    dochodzenie zwrotu środków prowadzone będzie na drodze cywilnej.
 

6.    Wnioskowanie o bon:
 

•    złożenie wniosku za pośrednictwem internetowego generatora wniosków, który będzie dostępny w połowie sierpnia;
•    umożliwienie pracy w generatorze przed właściwym terminem na składanie wniosku o grant;
•    maksymalny termin składania wniosków – 30 października 2020 r. lub do osiągnięcia 130% alokacji.
 

7.    Ocena wniosków:
 

•    według kolejności rejestracji w generatorze wniosków;
•    ocena jednoetapowa formalno-merytoryczna;
•    możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku w przypadku negatywnej oceny.

 

 

 

 

Autor: -
Źródło: www.malopolska.pl
Dodano: 2020-07-17 10:50:05