Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu – Specjalista

Nowy Sącz, dnia 05 listopada 2019 r.

Znak: ZSE.D.111.4.2019

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Grodzka 34
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu - Specjalista

 1. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:
  1. Posiadają obywatelstwo polskie.
  2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
  3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
  5. Posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjno-prawne.
  6. Posiadają co najmniej dwuletni staż pracy w placówkach oświatowych i wykonywały zadania zgodne lub zbliżone z określonymi w punkcie III ogłoszenia, lub wykonywały przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku.
  7. Obsługują następujące programy/aplikacje komputerowe:
   1. Microsoft Office, w szczególności Word i Excel,
   2. Firmy Vulcan: Kadry Optivum, Sigma,
   3. Inne: Płatnik, PFRON, System Informacji Oświatowej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość struktury i zasad funkcjonowania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu w tym Statutu Zespołu oraz przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na ww. stanowisku, w tym m.in. następujących ustaw:
   1. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela,
   2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
   3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
   4. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,
   5. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej,
   6. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
   7. ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
   8. ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
   9. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
   10. ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
   11. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  2. Umiejętność interpretowania oraz stosowania przepisów prawa w zakresie zadań na stanowisku.
  3. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
  4. Umiejętność pracy w zespole oraz wykonywania zadań pod presją czasu.
  5. Umiejętność analizy i syntezy informacji.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły.
  2. Przygotowywanie umów o pracę pracowników szkoły.
  3. Ustalanie dla pracowników szkoły m.in.:
   1. poszczególnych składników wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
   2. prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
   3. prawa do nagrody jubileuszowej,
   4. prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
   5. prawa do świadczenia urlopowego, oraz przygotowywanie dokumentów ww. sprawach.
  4. Przygotowywanie świadectw pracy i dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy.
  5. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników szkoły.
  6. Prowadzenie ewidencji:
   1. nieobecności wszystkich pracowników szkoły,
   2. czasu pracy pracowników niepedagogicznych (miesięczne listy obecności, roczne karty czasu pracy),
   3. wyjść pracowników w godzinach służbowych.
  7. Przygotowywanie decyzji w sprawach o udzielenie urlopu: macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, na poratowanie zdrowia, bezpłatnego, inne.
  8. Zamawianie, wydawanie oraz prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych nauczycieli.
  9. Prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników szkoły w zakresie medycyny pracy oraz terminowe przygotowywanie skierowań na badania lekarskie: wstępne, kontrolne, okresowe.
  10. Organizacja szkoleń wstępnych i okresowych pracowników szkoły w zakresie BHP.
  11. Przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
  12. Przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników szkoły.
  13. Wprowadzanie oraz aktualizowanie danych dotyczących pracowników w Systemie Informacji Oświatowej w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku.
  14. Przygotowywanie danych do Arkusza Organizacji Pracy Szkoły w zakresie spraw dotyczących pracowników.
  15. Sporządzanie wykazu przydziału godzin nauczycieli na podstawie Arkusza Organizacji Pracy Szkoły.
  16. Sporządzanie sprawozdań oraz informacji statystycznych, wymaganych przepisami prawa, w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku.
  17. Sporządzanie informacji niezbędnych do opracowania projektu planu finansowego wydatków oraz analizy planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń.
  18. Prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia NW uczniów szkoły.
  19. Prowadzenie spraw pracowników w zakresie obrony cywilnej.
  20. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku.
  21. Prowadzenie spraw oraz organizowanie prac w zakresie egzaminu maturalnego.
  22. Zapoznawanie pracowników z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
  23. Kompletowanie dokumentów w ramach prowadzonych spraw w opisywanych teczkach i segregatorach zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  24. Dodatkowe zadania wynikające z pełnienia zastępstwa za Sekretarza szkoły lub Specjalistę ds. uczniów w czasie ich nieobecności.
  25. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. Miejsce pracy: w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34 na I piętrze.
  2. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie.
  3. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd powyżej parteru osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  4. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1 etatu tj. 40 godzin tygodniowo, na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia dołączonego do ogłoszenia.
  3. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia dołączonego do ogłoszenia.
  4. List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV).
  5. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia wyższego ekonomicznego.
  6. Kopia dokumentu (np. zakres czynności/obowiązków służbowych) potwierdzającego posiadanie wymagań określonych w punkcie I.6 ogłoszenia.
  7. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
  • Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 7. Termin składania dokumentów:
  1. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34 lub przesłać drogą pocztową do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Zespołu).
  2. Oferty należy składać w zaklejonych i opisanych następującą treścią kopertach: „Nabór na stanowisko Specjalista”.
  3. Oferty, które wpłyną do Zespołu po terminie określonym w pkt 1, nie będą rozpatrywane.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu z siedzibą/adres do korespondencji przy ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Oświadczenia

Autor: Tomasz Połomski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu
Dodano: 2019-11-05 08:42:46