Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu – Starszy referent

Nowy Sącz, dnia 04.02.2020 roku

Znak: ZSE.D.111.1.2020

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Grodzka 34
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu - Starszy referent

Treść ogłoszenia wraz załącznikami

 1. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:
  1. Posiadają obywatelstwo polskie.
  2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
  3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
  5. Posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne.
  6. Posiadają doświadczenie zawodowe, tzn. wykonywały zadania zgodne lub zbliżone z określonymi w punkcie III ogłoszenia.
  7. Obsługują następujące programy/aplikacje komputerowe:
   1. Microsoft Office, w szczególności Word i Excel,
   2. Firmy Vulcan: Płace Optivum, Księgowość Optivum, Faktury Optivum, Sigma,
   3. Inne: VATkom, Płatnik, PFRON, System Informacji Oświatowej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość struktury i zasad funkcjonowania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu w tym Statutu Zespołu oraz przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na ww. stanowisku, w tym m.in. następujących ustaw:
   1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
   2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
   3. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
   4. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela,
   5. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
   6. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
   7. ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych,
   8. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,
   9. ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
   10. ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
   11. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
   12. ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
   13. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  2. Umiejętność interpretowania oraz stosowania przepisów prawa w zakresie zadań na stanowisku.
  3. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
  4. Umiejętność pracy w zespole oraz wykonywania zadań pod presją czasu.
  5. Umiejętność analizy i syntezy informacji.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Sporządzanie list płac, w komputerowym programie płacowym, obejmujące:
   1. naliczanie wynagrodzeń, zasiłków oraz innych świadczeń,
   2. naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy,
   3. naliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  2. Sporządzanie kart wynagrodzeń i zasiłków.
  3. Aktualizowanie danych dotyczących pracowników w systemie bankowości elektronicznej.
  4. Zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz ich wyrejestrowanie po ustaniu zatrudnienia.
  5. Zgłaszanie członków rodziny pracowników do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ich wyrejestrowanie.
  6. Sporządzanie i przekazywanie miesięcznych dokumentów rozliczeniowych do ZUS.
  7. Sporządzanie rocznych raportów ZUS: IWA, IRIM.
  8. Sporządzanie rocznych informacji PIT.
  9. Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach pracowników.
  10. Sporządzanie deklaracji na rzecz PFRON.
  11. Sporządzanie sprawozdań i informacji statystycznych: GUS, SIO, JDU-art.30 a KN w zakresie wynagrodzeń.
  12. Sporządzanie przelewów bankowych w zakresie: wynagrodzeń, potrąceń z wynagrodzeń, ZUS, PIT, PFRON, VAT-7C.
  13. Sporządzanie informacji niezbędnych do opracowania projektu planu finansowego wydatków oraz analizy planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń.
  14. Bieżące kontrolowanie i analizowanie wykonania planu wydatków na wynagrodzenia.
  15. Przygotowywanie wniosków o środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń.
  16. W zakresie sprzedaży i zakupów VAT:
   1. terminowe wystawianie faktur z tytułu sprzedaży,
   2. systematyczna kontrola i zapewnienie terminowego wpływu należności,
   3. obliczanie podatku VAT naliczonego do odliczenia,
   4. sporządzanie not korygujących do faktur wystawionych przez kontrahentów, w zakresie określonym w ustawie o podatku od towarów i usług.
  17. W zakresie centralizacji rozliczania podatku od towarów i usług:
   1. prowadzenie cząstkowego rejestru sprzedaży VAT,
   2. prowadzenie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej,
   3. prowadzenie cząstkowego rejestru zakupów VAT,
   4. sporządzanie cząstkowej deklaracji VAT-7C,
   • oraz terminowe ich przekazywanie w formie papierowej i elektronicznej do Urzędu Miasta Nowego Sącza.
  18. W zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
   1. sporządzanie informacji dla głównego księgowego o przeciętnej liczbie zatrudnionych osób w szkole,
   2. bieżące udzielanie Dyrektorowi szkoły, w formie pisemnej lub ustnej, informacji o wykonanych wydatkach funduszu,
   3. sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji planu finansowego funduszu.
  19. Kompletowanie dokumentów w ramach prowadzonych spraw w opisywanych teczkach i segregatorach zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  20. Dodatkowe zadania wynikające z pełnienia zastępstwa za głównego księgowego w czasie jego nieobecności.
  21. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34 na III piętrze. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd powyżej parteru osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.
  • Toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ½ etatu tj. 20 godzin tygodniowo, na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia dołączonego do ogłoszenia,
  3. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia dołączonego do ogłoszenia.
  4. list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
  5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia wyższego ekonomicznego,
  6. kopia dokumentu (np. zakres czynności/obowiązków służbowych) potwierdzającego posiadanie wymagań określonych w punkcie I.6 ogłoszenia,
  7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
  • Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 7. Termin składania dokumentów:
  1. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34 lub przesłać drogą pocztową do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 17 lutego 2020 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Zespołu).
  2. Oferty należy składać w zaklejonych i opisanych następującą treścią kopertach:
   • „Nabór na stanowisko Starszy referent”.
  3. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Zespołu po terminie określonym w pkt 1, nie będą rozpatrywane.
 • Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu z siedzibą/adres do korespondencji przy ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia
 • 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Treść ogłoszenia wraz załącznikami

Autor: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Grodzka 34
Dodano: 2020-02-04 14:44:01