Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Rekrutacja na stanowisko urzędnicze – Głównego Księgowego w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu- umowa o pracę na zastępstwo

Rekrutacja  na stanowisko urzędnicze – Głównego Księgowego w Zespole Szkół Nr 5 -  Specjalnych w Nowym Sączu- umowa o pracę na zastępstwo

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5-Specjalnych
w Nowym Sączu
ogłasza rekrutację na stanowisko urzędnicze
GŁÓWNY  KSIĘGOWY

DANE PODSTAWOWE:
1.    Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkół Nr 5-Specjalnych
ul. Magazynowa 6
33- 300 Nowy Sącz
tel. 18 442 74 01
2.    Nazwa stanowiska:
Główny Księgowy
3.    Komórka organizacyjna:
Administracja – Księgowość
4.    Wymiar etatu:
1 etat: tj. 40 godzin tygodniowo
5.    Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo 
6.    Planowane zatrudnienie: od dnia 01.07.2020 r.

I.    Wymagania niezbędne wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:
1.    Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    Posiada  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3.    Nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
4.    Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego.
5.    Spełnia jeden z poniższych warunków:
a.    ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b.    ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c.    jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d.    posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

II.    Wymagania dodatkowe
1.    Znajomość obsługi komputera, pracy w programach komputerowych firmy VULCAN – "Finanse Optivum", "Sigma Optivum", "Płace Optivum", znajomość programu "Płatnik" oraz programu "VATkom".
2.    Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:
a.    Ustawy o rachunkowości,
b.    Ustawy o finansach publicznych,
c.    Rozporządzenia Ministra  Rozwoju i Finansów w sprawie  rachunkowości  oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek  samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych, zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP,
d.    Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodu oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
e.    Ustawy o podatku od osób fizycznych,
f.    Ustawy o podatku od towarów i usług,
g.    Ustawy - Kodeks Pracy,
h.    Ustawy – Karta Nauczyciela,
i.    Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
j.    Ustawy budżetowej,
k.    Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
l.    Ustawy o oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
m.    Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. 
3.    Samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku a także w zespole, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista, umiejętność sprawnej organizacji i szybkiego przyswajania wiedzy.

III.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej  szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Terminowe wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3.    Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z zatwierdzonym budżetem jednostki.
4.    Opracowywanie budżetu szkoły, bieżąca kontrola wykorzystania planu finansowego.
5.    Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych (SIO, GUS) oraz deklaracji VAT.
6.    Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo – księgowych jednostki.
7.    Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nie przekraczanie wydatków przewidzianych planem wydatków na dany rok budżetowy.
8.    Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym: faktur, umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i składnikami rzeczowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym.
9.    Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, kontroli operacji gospodarczych, stanowiących przedmiot księgowań.
10.    Prowadzenie  rozliczeń wynagrodzeń wraz z obowiązującą  dokumentacją.
11.    Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora szkoły należą do kompetencji głównego księgowego.

IV.    Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny.
2.    CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3.    Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).
4.    Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie).
5.    Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku: główny księgowy.
6.    Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311).
7.    Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
8.    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
9.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016  poz. 922).
10.    Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

V.    Termin i miejsce składania dokumentów:
1.    Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Zespołu Szkół Nr 5-Specjalnych
w Nowym Sączu, ul. Magazynowa 6, lub przesłać drogą pocztową .
2.    Termin składania dokumentów: w godz. 7:00 - 15:00 do dnia 12-06-2020 r.
3.    Dokumenty powinny być składane w zamkniętych kopertach, posiadających  adnotację: "Oferta pracy na zastępstwo na stanowisko głównego księgowego".

VI.    Warunki dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego:
1.    Spełnienie przez kandydata wymogów formalnych, określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.
2.    Kompletność wymaganych dokumentów.
3.    Data wpływu składanych dokumentów.
Oferty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII.    O godzinie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

VIII.    Uwagi dodatkowe:
1.    Złożone w trakcie postępowania rekrutacyjnego dokumenty  nie podlegają zwrotowi.
2.    Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru, zostanie przekazana zainteresowanym osobiście.

Nowy Sącz, dn. 11.05.2020 r.

Autor: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5-Specjalnych w Nowym Sączu
Dodano: 2020-05-11 14:12:49