Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

(WYNIK) Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze – księgowego w Szkole Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu

INFORMACJA
o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze –  księgowego
w Szkole Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu


Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu informuje, że w wyniku naboru na ww. stanowisko nie zgłosił się żaden kandydat.
W związku z powyższym procedura naboru na wolne stanowisko nie została zakończona.
Autor: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich  w Nowym Sączu

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze –  księgowego w Szkole Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:  KSIĘGOWY

 1. Dane podstawowe
  1. Nazwai adres jednostki: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich wNowym Sączu, ul. Mała Poręba 57, 33- 300 Nowy Sącz, tel. 18 443 98 48
  2. Nazwa stanowiska: księgowy
  3. Komórka organizacyjna: Administracja – Księgowość
  4. Wymiar etatu: ½  etatu: tj. 20 godzin tygodniowo
  5. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
  6. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
  7. Planowane zatrudnienie: od dnia 1.07.2020 r.
 2.  Wymagania niezbędne wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:
  1. Posiadaobywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lubinnych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umówmiędzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęciazatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  3. Niebył/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwkoobrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowychoraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub zaprzestępstwo skarbowe.
  4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Księgowego.
  5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
   1. ukończył/aekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studiazawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomicznestudia podyplomowe,
   2. ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości,
   3. jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   4. posiadacertyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiągrachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowegoprowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Wymagania dodatkowe
  1. Znajomośćobsługi komputera, pracy w programach komputerowych firmy VULCAN –"Finanse Optivum", "Sigma Optivum", „Płace Optivum”, „Płatnik” orazprogramu "VATkom",
  2. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:
   1. Ustawy o rachunkowości,
   2. Ustawy o finansach publicznych,
   3. RozporządzeniaMinistra  Rozwoju i Finansów w sprawie  rachunkowości  oraz planów kontdla budżetu państwa, budżetów jednostek  samorządu terytorialnego,jednostek budżetowych, samorządowych, zakładów budżetowych, państwowychfunduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mającychsiedzibę poza granicami RP,
   4. Rozporządzenia Ministra Finansów wsprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów irozchodu oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
   5. Ustawy o podatku od osób fizycznych,
   6. Ustawy o podatku od towarów i usług,
   7. Ustawy - Kodeks Pracy,
   8. Ustawy – Karta Nauczyciela,
   9. Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
   10. Ustawy budżetowej,
   11. Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
   12. Ustawy o oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
   13. Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
  1. Samodzielność,obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność,umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku a także w zespole,umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,umiejętność sprawnej organizacji i szybkiego przyswajania wiedzy.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Rozliczanie składek ZUS z tytułów podlegających ubezpieczeniom.
  3. Pobór podatku dochodowego zgodnie z przepisami.
  4. Rozliczanie z budżetem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, Funduszu Pracy, PFRON.
  5. Pomoc przy opracowywaniu rocznych planów płac, analiz wynagrodzeń.
  6. Wprowadzanie danych płacowych do systemu SIO.
  7. Sporządzanie zaświadczeń Rp. 7.
  8. Terminowe wprowadzanie do systemu bankowego przelewów.
  9. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych na fakturach.
  10. Opracowywanie budżetu szkoły, bieżąca kontrola wykorzystania planu finansowego.
  11. Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych (SIO, GUS) oraz deklaracji VAT.
  12. Przestrzeganiedyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nie przekraczaniewydatków przewidzianych planem wydatków na dany rok budżetowy.
  13. Badanielegalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkichdokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym:faktur, umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i składnikamirzeczowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym.
  14. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, kontroli operacji gospodarczych, stanowiących przedmiot księgowań.
  15. Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo – księgowych jednostki.
  16. Wykonywanieinnych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisówwewnętrznych wydawanych przez dyrektora szkoły należą do kompetencjiksięgowego.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny.
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  3. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).
  4. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie).
  5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku: księgowy.
  6. Oświadczenie,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych zdysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszeniedyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311).
  7. Oświadczenie,że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwkoobrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowychoraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub zaprzestępstwo karne skarbowe.
  8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  9. Oświadczeniekandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartychw ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesurekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danychosobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922).
  10. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  1. Wymaganedokumenty należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 17 im.Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu ul. Mała Poręba 57 , lub przesłać drogąpocztową.
  2. Termin składania dokumentów: do godz. 13.00  do dnia 29.05.2020r.
  3. Dokumenty powinny być składane w zamkniętych kopertach, posiadających adnotację: "Oferta pracy na stanowisko księgowego".
 2. Warunki dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego:
  1. Spełnienie przez kandydata wymogów formalnych, określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.
  2. Kompletność wymaganych dokumentów.
  3. Data wpływu składanych dokumentów.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Procedura naboru na stanowisko urzędnicze będzie przeprowadzana dwuetapowo:
  1. Ietap - kwalifikacja formalna: sprawdzenie złożonych ofert pod względemich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. Otwarcie kopertodbędzie się w dniu 01.06.2020 r. o godzinie 10.00.
  2. II etap -kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną zkandydatami, spełniającymi wymogi formalne. Rozmowa zostanieprzeprowadzona z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły, wdniu 04 czerwca 2020 r.
  3. O godzinie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 2. Uwagi dodatkowe:
  1. Złożone w trakcie postępowania rekrutacyjnego dokumenty nie podlegają zwrotowi.
  2. Ofertyniewykorzystane zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru,zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Nowego Sącza oraztablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 17 im. KurierówSądeckich w Nowym Sączu.
  3. Konkurs odbędzie się z zachowaniem wszelkich wytycznych przeciwepidemicznych  Głównego Inspektora Sanitarnego.

Autor: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu

mgr Renata Czop

Autor: DyrektorSzkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu
Dodano: 2020-05-14 12:56:02