Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze – księgowego w Szkole Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu

 

Ogłoszenie
o naborze na stanowisko urzędnicze –  księgowego
w Szkole Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu
Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:  KSIĘGOWY

I.    Dane podstawowe

 1. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu, ul. Mała Poręba 57, 33- 300 Nowy Sącz, tel. 18 443 98 48
 2. Nazwa stanowiska: księgowy
 3. Komórka organizacyjna: Administracja – Księgowość
 4. Wymiar etatu: ½  etatu: tj. 20 godzin tygodniowo
 5. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 6. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 7. Planowane zatrudnienie: od dnia 1.07.2020 r.

II.     Wymagania niezbędne wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:

 1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Księgowego.
 5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
  2. ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości,
  3. jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

III.    Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość obsługi komputera, pracy w programach komputerowych firmy VULCAN – "Finanse Optivum", "Sigma Optivum", „Płace Optivum”, „Płatnik” oraz programu "VATkom",
 2. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:
  • Ustawy o rachunkowości,
  • Ustawy o finansach publicznych,
  • Rozporządzenia Ministra  Rozwoju i Finansów w sprawie  rachunkowości  oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek  samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych, zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP,
  • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodu oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
  • Ustawy o podatku od osób fizycznych,
  • Ustawy o podatku od towarów i usług,
  • Ustawy - Kodeks Pracy,
  • Ustawy – Karta Nauczyciela,
  • Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
  • Ustawy budżetowej,
  • Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • Ustawy o oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
 3. Samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku a także w zespole, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista, umiejętność sprawnej organizacji i szybkiego przyswajania wiedzy.

IV.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rozliczanie składek ZUS z tytułów podlegających ubezpieczeniom.
 3. Pobór podatku dochodowego zgodnie z przepisami.
 4. Rozliczanie z budżetem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, Funduszu Pracy, PFRON.
 5. Pomoc przy opracowywaniu rocznych planów płac, analiz wynagrodzeń.
 6. Wprowadzanie danych płacowych do systemu SIO.
 7. Sporządzanie zaświadczeń Rp. 7.
 8. Terminowe wprowadzanie do systemu bankowego przelewów.
 9. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych na fakturach.
 10. Opracowywanie budżetu szkoły, bieżąca kontrola wykorzystania planu finansowego.
 11. Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych (SIO, GUS) oraz deklaracji VAT.
 12. Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nie przekraczanie wydatków przewidzianych planem wydatków na dany rok budżetowy.
 13. Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym: faktur, umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i składnikami rzeczowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym.
 14. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, kontroli operacji gospodarczych, stanowiących przedmiot księgowań.
 15. Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo – księgowych jednostki.
 16. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora szkoły należą do kompetencji księgowego.

V.    Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).
 4. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie).
 5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku: księgowy.
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311).
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922).
 10. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VI.    Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu ul. Mała Poręba 57 , lub przesłać drogą pocztową.
 2. Termin składania dokumentów: do godz. 13.00  do dnia 22.06.2020r.
 3. Dokumenty powinny być składane w zamkniętych kopertach, posiadających adnotację: "Oferta pracy na stanowisko księgowego".

VII.    Warunki dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego:

 1. Spełnienie przez kandydata wymogów formalnych, określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Kompletność wymaganych dokumentów.
 3. Data wpływu składanych dokumentów.
  Oferty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII.    Procedura naboru na stanowisko urzędnicze będzie przeprowadzana dwuetapowo:

 1. I etap - kwalifikacja formalna: sprawdzenie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 23.06.2020 r. o godzinie 10.00.
 2. II etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, spełniającymi wymogi formalne. Rozmowa zostanie przeprowadzona z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły, w dniu 29 czerwca 2020 r.
 3. O godzinie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

IX.    Uwagi dodatkowe:

 1. Złożone w trakcie postępowania rekrutacyjnego dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 2. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru, zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu.
 3. Konkurs odbędzie się z zachowaniem wszelkich wytycznych przeciwepidemicznych  Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Autor: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu mgr Renata Czop
Dodano: 2020-06-01 11:30:02