Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze – referenta administracyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Sączu.

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 21 im. Św.Jana Pawła II w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:  REFERENT ADMINISTRACYJNY

 1. Dane podstawowe
  1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26, 33- 300 Nowy Sącz, tel. 18 442 64 40
  2. Nazwa stanowiska: referent administracyjny
  3. Wymiar etatu: 1 etat: tj. 40 godzin tygodniowo
  4. Wykształcenie: Co najmniej średnie
  5. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
  6. Planowane zatrudnienie: od dnia  01.09.2020 r.
  7. Ilość stanowisk: 2
 2. Wymagania niezbędne
  • Do konkursu może przystąpić osoba, która:
  1. ma obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
  4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,
  5. spełnia jeden z poniższych warunków:
   1. ukończyła wyższe studia studia magisterskie o kierunku  administracyjnym lub pokrewnym,
   2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę o  kierunku administracyjnym i posiada co najmniej 2-letni staż pracy w administracji,
   3. posiada doświadczenie w placówkach oświatowych i co najmniej średnie wykształcenie.
 3. Wymagania dodatkowe
  1. Umiejętność organizowania pracy własnej w tym: obowiązkowość, samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
  2. Umiejętność pracy w zespole oraz wykonywania zadań pod presją czasu.
  3. Znajomość obsługi komputera (Windows i programy biurowe),
  4. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:
   • Ustawa prawo oświatowe,
   • Kodeks Pracy,
   • Karta Nauczyciela,
   • Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Sporządzanie, przepisywanie i redagowanie pism administracyjnych,
  2. Wykonywanie prac administracyjnych związanych z obsługą przedszkola, zleconych przez Dyrektora,
  3. Pomoc przy obsłudze sekretariatu szkoły,
  4. Pomoc przy obsłudze spraw kadrowych szkoły,
  5. Pomoc w pracach księgowych jednostki,
  6. Wytwarzanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną, instrukcją o organizacji i zakresie działania składnicy akt i innych przepisów,
  7. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego,
  8. Udzielanie interesantom niezbędnych informacji,
  9. Pomoc w pracach inwentaryzacyjnych szkoły,
  10. Pomoc przy prowadzeniu spraw socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
  11. Dostarczanie wysyłanej korespondencji do urzędu pocztowego,
  12. Współdziałanie z pracownikami obsługi w zakresie utrzymania ładu i porządku na terenie szkoły,
  13. Przestrzeganie przepisów o tajemnicy danych osobowych oraz traktowanie wszelkich spraw pracowniczych w stosunku do osób trzecich – z wyłączeniem przełożonych – jako poufne,
  14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, związanych z zajmowanym stanowiskiem.
 5. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
  • Praca codziennie od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze godzin
  • Wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.936 z późn.zm) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu.
  • Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, 28 dnia każdego miesiąca.
  • Wymagane dokumenty:
   • List motywacyjny.
   • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
   • Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).
   • Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie).
   • Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku: referent administracyjny.
   • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, przestępstwa popełnione umyślnie.
   • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
   • Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
   • List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 1260, 1669 ze zm.)."
  • Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  1. Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im.Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul.Rokitniańczyków 26 , lub przesłać drogą pocztową .
  2. Termin składania dokumentów:  do dnia 20 lipca do godz.15.00
  3. Dokumenty powinny być składane w zamkniętych kopertach, posiadających adnotację: "Oferta pracy na stanowisko referenta".
 7. Warunki dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego:
  1. Spełnienie przez kandydata wymogów formalnych, określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.
  2. Kompletność wymaganych dokumentów.
  3. Data wpływu składanych dokumentów.
  • Oferty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 8. Procedura naboru na stanowisko urzędnicze będzie przeprowadzana dwuetapowo:
  1. I etap - kwalifikacja formalna: sprawdzenie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 21 lipca o godzinie 10.00
  2. II etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, spełniającymi wymogi formalne. Rozmowa zostanie przeprowadzona z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły,     w dniu 17 sierpnia 2020 r.
  3. O godzinie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 9. Uwagi dodatkowe:
  1. Złożone w trakcie postępowania rekrutacyjnego dokumenty nie podlegają zwrotowi.
  2. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru, zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im.Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu.
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
   • administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, adres do korespondencji: 33-300 Nowy Sącz, ul. Rokitniańczyków 26.
   • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
   • obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, oraz innych przepisów szczególnych.
   • Jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby;
   • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) – c)  RODO;
   • z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, prawo wniesienia sprzeciwu,  a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez tę osobę zgody;
   • dane będą przechowywane na czas zatrudnienia, a także po zakończeniu umowy o pracę zgodnie z przepisami podatkowymi lub innymi przepisami szczegółowymi;
   • nie przewidujemy przekazywania danych do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej;
   • jeśli osoba, której dane są przetwarzane uważa, iż zostały naruszone jej prawa, może złożyć skargę do organu nadzoru w rozumieniu RODO;
   • nie przewidujemy przetwarzania danych polegających na podejmowaniu decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

Autor: mgr Beata Mac - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im.Św.Jana Pawła II w Nowym Sączu
Dodano: 2020-07-06 14:00:11