BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu – Informatyk

Nowy Sącz, dnia 20.08.2020r.

Znak: ZSE.D.111.2.2020

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Grodzka 34
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

UWAGA! Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami koniecznymi do przeprowadzenia naboru do pobrania [pdf.].

 1. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:
  1. Posiadają obywatelstwo polskie.
  2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
  3. Niebyły skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
  5. Posiadają wykształcenie wyższe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na ww. stanowisku
  2. Znajomośćjęzyka angielskiego w stopniu umożliwiającym obsługę programów iurządzeń oraz korzystanie z literatury fachowej i wsparcia technicznego.
  3. Samodzielność oraz terminowość realizacji powierzonych zadań.
  4. Posiada umiejętności:
   • interpretowania oraz stosowania przepisów prawa w zakresie zadań na stanowisku,
   • komunikatywności i wysokiej kultury osobistej,
   • pracy w zespole oraz wykonywania zadań pod presją czasu,
   • organizowania pracy własnej.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Nadzór i zarządzanie infrastrukturą informatyczną Szkoły.
  2. Administrowanie sieciami informatycznymi w budynku Szkoły.
  3. Zarządzanie eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym serwis sprzętu komputerowego.
  4. Bieżący nadzór nad poprawnością działania sprzętu komputerowego i sprzętu peryferyjnego.
  5. Bieżący nadzór nad poprawnością działania oraz bieżące usuwanie awarii oprogramowania Szkoły.
  6. Wprowadzanie modyfikacji, aktualizacji, usprawnień działania oprogramowania Szkoły.
  7. Instalowanie i konfigurowanie urządzeń sieciowych.
  8. Utrzymywanie bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie realizowanych zadań.
  9. Nadzór nad bezpieczeństwem danych.
  10. Wykonanie kopii zapasowych danych oprogramowania Szkoły.
  11. Administrowanie serwerami.
  12. Kontrolaantywirusowa (w tym podjęcie czynności naprawczych) serwerów,administrowanych sieci, stanowisk komputerowych i komputerów przenośnychoraz podejmowanie stosownych czynności w celu zabezpieczenia ww.urządzeń przed wirusami.
  13. Przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa informacji.
  14. Opieka informatyczna dla użytkowników (pracowników) sprzętu komputerowego i oprogramowania.
  15. Diagnozowanie uszkodzeń sprzętu.
  16. Wykonywanie napraw, konserwacji i likwidacji sprzętu komputerowego.
  17. Sprawowanie nadzoru nad naprawami pogwarancyjnymi.
  18. Prowadzenie na bieżąco ewidencji oprogramowania.
  19. Instalowanie i modyfikacja oraz usuwanie nieaktualnych wersji oprogramowania.
  20. Aktualizacja i obsługa baz danych posiadanego sprzętu informatycznego.
  21. Instalowanie aplikacji systemowych i użytkowanych.
  22. Wydawanie użytkownikom sprzętu komputerowego.
  23. Obsługa techniczna, montaż, demontaż, utrzymanie, konfiguracja switchy, routerów, streamerów, zasilaczy awaryjnych i innych.
  24. Zabezpieczenia sieci wewnętrznej przed ingerencją z zewnątrz.
  25. Instalowanie zakupionego sprzętu komputerowego i oprogramowania.
  26. Monitorowanie i zapewnianie ciągłości działania systemu informatycznego oraz baz danych.
  27. Współpracaz operatorami usług internetowych, producentami i użytkownikamiwykorzystywanego w Szkole oprogramowania, w celu utrzymania ciągłościdziałania systemów informatycznych.
  28. Wprowadzanie do systemu nowych użytkowników (pracowników), m.in. tworzenie kont.
  29. Nadzórnad prawidłowością działania poczty e-mail a także dodawanie nowychużytkowników, nadawanie adresów i wykonywanie innych czynności w miarępotrzeb.
  30. Administrowanie i obsługa techniczna strony internetowej Szkoły.
  31. Obsługa elektroniczna egzaminów zewnętrznych, m.in. przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych.
  32. Administrowanie i obsługa dziennika elektronicznego.
  33. Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez Dyrektora Szkoły.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. Miejscepracy: praca w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul.Grodzka 34. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze,przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie. Bezpieczne warunki pracy.Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd powyżej parteru osobomporuszającym się na wózku inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane dlaosób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  2. Zatrudnienie woparciu o umowę o pracę w wymiarze 0,7 etatu tj. 28 godzin tygodniowo,na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  • Wmiesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnikzatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osóbniepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.  
 6. Wymagane dokumenty:
  1. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. oświadczeniekandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz owykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzoremoświadczenia dołączonego do ogłoszenia,
  3. oświadczenie kandydatazłożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagańwskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzoremoświadczenia dołączonego do ogłoszenia.
  4. list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
  5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia wyższego.
  6. kopiadokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydataktóry zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
  • Uwaga!Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydatamuszą być własnoręcznie podpisane. Kopie dokumentów muszą byćpotwierdzone za zgodność z oryginałem.
 7. Termin składania dokumentów:
  1. Ofertynależy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w NowymSączu ul. Grodzka 34 lub przesłać drogą pocztową do Zespołu SzkółEkonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz w terminiedo dnia 31 sierpnia 2020 roku do godz. 10.00 (decyduje data wpływu doZespołu).
  2. Oferty należy składać w zaklejonych i opisanych następującą treścią kopertach: „Nabór na stanowisko Informatyk”.
  3. Oferty,które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną doZespołu po terminie określonym w pkt 1, nie będą rozpatrywane.
  • Informujemy,iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest DyrektorZespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu z siedzibą/adres dokorespondencji przy ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz. Dane będąprzetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane wzakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w celu ogłoszeniainformacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy zdnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będąudostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy zdnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. orehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osóbniepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśliosoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcejinformacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawnądo ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą,przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


 

Autor: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu
Dodano: 2020-08-21 09:46:41