BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu – Archiwista

Nowy Sącz, dnia 07.09.2020r.

Znak: ZSE.D.111.3.2020

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Grodzka 34
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Archiwista
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

 1. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:
  1. Posiadają obywatelstwo polskie.
  2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
  3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
  5. Posiadają wykształcenie średnie.
  6. Posiadają doświadczenie zawodowe w publicznych placówkach oświatowych i wykonywały zadania zgodne lub zbliżone z określonymi w punkcie III ogłoszenia.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość struktury i zasad funkcjonowania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu.
  2. Znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na ww. stanowisku.
  3. Samodzielność oraz terminowość realizacji powierzonych zadań.
  4. Posiada umiejętności:
   • interpretowania oraz stosowania przepisów prawa w zakresie zadań na stanowisku,
   • komunikatywności i wysokiej kultury osobistej,
   • pracy w zespole oraz wykonywania zadań pod presją czasu,
   • organizowania pracy własnej.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych Szkoły.
  2. Przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
  3. Wycofywanie akt z ewidencji składnicy akt w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej.
  4. Udostępnianie dokumentacji.
  5. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w jej komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia, po uprzednim uzyskaniu zgody miejscowo właściwego archiwum państwowego.
  6. Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez Dyrektora Szkoły.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd powyżej parteru osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 0,25 etatu tj. 10 godzin tygodniowo.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.   
 6. Wymagane dokumenty:
  1. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia dołączonego do ogłoszenia,
  3. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia dołączonego do ogłoszenia.
  4. list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
  5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia.
  6. kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe.
  7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
  • Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 7. Termin składania dokumentów:
  1. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34 lub przesłać drogą pocztową do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 18 września 2020 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Zespołu).
  2. Oferty należy składać w zaklejonych i opisanych następującą treścią kopertach: „Nabór na stanowisko Archiwista”.
  3. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Zespołu po terminie określonym w pkt 1, nie będą rozpatrywane.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu z siedzibą/adres do korespondencji przy ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 

Załączniki do ogłoszenia

 

Autor: Sara Bomba Starszy referent Zespół Szkół Ekonomicznychw Nowym Sączu
Dodano: 2020-09-07 15:26:41