Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sącz, ul. Nadbrzeżna 77

Prezydent Miasta Nowego Sącza
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowych w Nowym Sącz, ul. Nadbrzeżna 77

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
  • określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 z późn. zm.).
 2. Oferty osób przystępujących do  konkursu powinny zawierać wymagane dokumenty:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
   i rozwoju publicznej szkoły lub publicznej placówki;
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c;
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.);
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 125) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę
  lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
  o których mowa w pkt. 2 lit. b, d, e, k, l.
 4. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia.
 5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem
  e-mailowym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu” w terminie do dnia 29 maja 2019 r.
  na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, w Biurze Obsługi Mieszkańców (Dziennik Podawczy) - pok. nr 9. W przypadku przesłania oferty liczyć się będzie data wpływu do Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pisemnie.

Autor: PREZYDENT MIASTA Nowego Sącza (-) Ludomir Handzel
Dodano: 2019-05-15 14:55:45