Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu

Załącznik
do Zarządzenia Nr 773/2019
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 grudnia 2019 r.

Prezydent Miasta Nowego Sącza
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Sądeckiej Biblioteki Publicznej
im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu
.

I. Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 3. Udokumentowane co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3letnie  doświadczenie zawodowe w obszarze kultury.
 4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 6. Niekaralność.
 7. Terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów.

II. Wymagania dodatkowe:

 1.  Znajomość przepisów prawa z zakresu bibliotek, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, zamówień publicznych, a także regulacji dotyczących przepisów prawa pracy.
 2. Doświadczenie w pracy w bibliotece lub podmiotach prawnych zajmujących się promocją czytelnictwa.
 3. Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury.
 4. Wiedza i udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej.
 5. Udokumentowane kwalifikacje uzyskane w toku studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów,a związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, zarządzaniem zasobami ludzkimi lub projektami.
 6. Praktyczna znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar etatu: pełny etat.
 2. Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – od 3 do 7 lat.
 3. Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:
  Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu , 33-300 Nowy Sącz, ul. Franciszkańska 11.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie o przystąpieniu do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Dyrektora Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, oświadczenie powinno zawierać podstawowe dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ Kodeksu Pracy.
 2. Oświadczenie kandydata o niekaraniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1440) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
 3. Pisemny, autorski program działania Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu obejmujący 7 lat, przy uwzględnieniu warunków organizacyjno- finansowych instytucji; maksymalnie 10 stronicowy program ma uwzględniać: strukturę organizacyjną, finansową, działalność edukacją;do tego dwustronicowe streszczenie koncepcji wraz ze zgodą na jej upublicznienie na potrzeby przeprowadzanego konkursu.
 4. Opis trzech najważniejszych projektów lub wydarzeń zrealizowanych przez kandydata w okresie trzech ostatnich lat wraz z odnośnikiem do stron internetowych.
 5. Rekomendacje od poprzednich pracodawców wraz z numerem kontaktowym do osoby wystawiającej rekomendację.
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 7. Życiorys(CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej – ze wskazaniem okresów wykonywania pracy w ramach wymagań kwalifikacyjnych.
 8. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje
  (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.)
 9. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 11. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów udziału w konkursie, zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej — zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), m.in. takich jak: imię, nazwisko,dane adresowe, data urodzenia, adres email, numer telefonu, hobby itp.

VI. Termin składania dokumentów:

 1. Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza,Rynek 1 w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza, w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu do godz. 15:30 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu. NIE OTWIERAĆ” (decyduje data wpływu do Urzędu. Nie decyduje data stempla pocztowego!).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Nowego Sącza powoła Komisję Konkursową określając regulamin jej pracy.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  1. I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,
  2. II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata.

O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 1. Oferty kandydatów, którzy nie spełniają wymogów formalnych do wzięcia udziału w konkursie będą odrzucane.
 2. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur przewiduje się w terminie do 50 dni po upływie terminu składania kandydatur.
 3. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno - finansowe działalności Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu oraz program jej działania – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz. U. 2018 r. Poz. 1983).
 4. Zgodnie z art. 15ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dyrektor powołany zostanie na stanowisko na okres od 3 do 7 lat.
 5. Kandydat ma możliwość zapoznania się z dokumentami dotyczącymi warunków organizacyjno-finansowych oraz informacji o działalności Sądeckiej Biblioteki Publicznej, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U.z 2019 r., poz. 724) po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Franciszkańska 11, emailsekretariat@sbp.nowysacz.pl, tel. 18 443 87 52.
 6. Wnioski złożone przez kandydatów na stanowisko Dyrektora Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu zostaną ocenione przez komisję konkursową. Do uczestników konkursu zostanie wysłane e-mailowe zawiadomienie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej albo e-mailowa informacja o niedopuszczeniu do takiej rozmowy i jego przyczynach. Poprzez złożenie oferty, kandydat wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.
 7. Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu.
 8. Złożone przez kandydatów wnioski nie będą odsyłane, z tym że dopuszcza się możliwość odbioru odrzuconych wniosków, jednakże nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty opublikowania wyniku konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego  Sącza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądeckiej Biblioteki Publicznej im.Józefa Szujskiego w Nowym Sączu. Po upływie tego okresu wnioski odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uwaga!Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane a strony ponumerowane!

 

Informujemy,iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą,przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ludomir Handzel
Dodano: 2019-12-24 12:27:47