Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownika Referatu Komunikacji Społecznej w Wydziale Komunikacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

o g ł a s z a
nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownika Referatu Komunikacji Społecznej
 w Wydziale Komunikacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Nowego Sącza

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe.
 6. Posiadają co najmniej czteroletni staż pracy, w tym posiadają co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywały przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. W celu spełnienia warunku czteroletniego stażu pracy dopuszczalne jest połączenie stażu pracy i okresu wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku z tym, że przynajmniej jeden z tych okresów powinien wynosić co najmniej trzy lata.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego,
 2. Znajomość (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku) ustaw:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  4. przepisów wykonawczych do powyższych ustaw,
  5. Statutu Miasta Nowego Sącza,
  6. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza,
  7. innych aktów prawnych związanych z realizowanymi zadaniami.
 3. Umiejętność kierowania zespołem,
 4. Zdolności organizacyjne i interpersonalne,
 5. Wysoka kultura osobista,
 6. Odporność na stres, odpowiedzialność, szybkość w działaniu, dokładność, zaangażowanie.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, w szczególności:

 1. Kierowanie całokształtem spraw należących do podstawowego zakresu działania Referatu, określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta oraz odpowiedzialność za ich realizację.
 2. Dekretowanie korespondencji wpływającej do Referatu na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej.
 3. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań Referatu
 4. Nadzór nad dyscypliną pracy w Referacie i należytym załatwianiem spraw wynikających z zakresów czynności.
 5. Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta oraz umów z zakresu działania Referatu
 6. Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych w terminie określonym w Statucie Miasta Nowego Sącza.
 7. Opracowywanie propozycji do projektów planów rzeczowych i finansowych gminy.
 8. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dotyczących spraw prowadzonych przez Wydział
 9. Współdziałanie z innymi wydziałami i równorzędnymi komórkami Urzędu Miasta oraz organami administracji rządowej i samorządowej.
 10. Wykonywanie innych zadań związanych z pracą, zleconych przez przełożonych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynku przy Rynek 1 w Nowym Sączu na II piętrze. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, natomiast w budynku jest schodołaz umożliwiający wjazd tym osobom na parter i I piętro. Brak możliwości wyjazdu wózkiem inwalidzkim na II piętro. Ciągi komunikacyjne na parterze i I piętrze w budynku pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Takiej możliwości nie ma na II piętrze, z uwagi na podzielony schodami ciąg komunikacyjny. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku i w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów,
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia wyższego,
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy opisanego w punkcie I.6 ogłoszenia,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają,
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 27 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 27 czerwca 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

Autor: (Z up.) Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Artur Bochenek
Przygotował: Piotr Somczyński

Dodano: 2019-06-17 12:40:27