Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Podatkowym Urzędu Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Podatkowym Urzędu Miasta Nowego Sącza

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią
 5. Posiadają wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, ekonomia, finanse, zarządzanie finansami.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego.
 2. Znajomość tematyki podatków i opłat lokalnych, w tym znajomość niżej wymienionych aktów prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  2. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
  3. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  4. ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
  5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  6. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  7. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  8. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  9. rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Obsługa komputera.
 4. Umiejętność pracy w zespole, życzliwość w kontaktach z klientami urzędu, odporność na stres, w tym wykonywania zadań pod presją czasu.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej należności z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym:
  1. kontrola poprawności składanych deklaracji/ informacji podatkowych,
  2. księgowanie przypisów i odpisów podatku.
 2. Analiza powstawania zobowiązań podatkowych w oparciu o zawiadomienia geodezyjne, zeznania stron, decyzje z Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz informacje z Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 3. Prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie metrażu nieruchomości podlegających opodatkowaniu.
 4. Wzywanie podatników do udzielenia informacji niezbędnych do  prawidłowego wymierzania podatków.
 5. Zakładanie kart gospodarstw rolnych w oparciu o decyzje geodezyjne i zeznania podatników oraz ich bieżąca aktualizacja.
 6. Wyliczanie wysokości wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 7. Wyszukiwanie aktualnych adresów podatników.
 8. Sprawdzanie poprawności doręczeń decyzji podatkowych
 9. Wystawianie indywidualnych decyzji podatkowych i przesyłanie ich podatnikom.
 10. Uzgadnianie przypisów wymiaru podatków.
 11. Bieżące załatwianie spraw stron i korespondencji dotyczącej wymiaru podatkowego.
 12. Prowadzenie spisu spraw wg haseł i numerów rzeczowego wykazu akt.
 13. Wystawianie zaświadczeń podatkowych.
 14. Przygotowywanie i opracowywanie danych do sprawozdawczości bieżącej i okresowej.
 15. Bieżąca kontrola aktualności przepisów prawnych, niezbędnych do prawidłowego wymiaru podatków.
 16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez  przełożonego.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynku przy Rynek 1 w Nowym Sączu na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, natomiast w budynku jest schodołaz umożliwiający wjazd tym osobom na parter. Ciągi komunikacyjne na parterze w budynku pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Wjazd na wózku do pomieszczeń biurowych możliwy, ale utrudniony z uwagi na dwuskrzydłowy układ drzwi, wymagający każdorazowego otwierania obu skrzydeł drzwiowych. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku i w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”,
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia wyższego na jednym z kierunków wymienionych w pkt I.5 niniejszego ogłoszenia,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia w jednostkach samorządu terytorialnego w przypadku osób, które posiadają takie doświadczenie,
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 02 września 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 02 września 2019 r. nie będą rozpatrywane.


Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 

Autor: Z-ca Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Artur Bochenek
Dodano: 2019-08-22 14:57:36