Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze.
 2. Doświadczenie zawodowe w samorządzie gminy lub powiatu.
 3. Ogólna znajomość zasad i organizacji funkcjonowania samorządu i przepisów prawnych w tym m. in.:
  • Statutu Miasta Nowego Sącza,
  • struktury i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Nowego Sącza,
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku,
  • ustawy Kodeks Cywilny w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku,
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku,
  • przepisów prawa miejscowego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku.
 4. Obsługa komputera.
 5. Rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.
 6. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 7. Umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem przez Skarb Państwa lub Miasto Nowy Sącz własności nieruchomości przez zasiedzenie, w tym przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków do sądu powszechnego o zasiedzenie
 2. Prowadzenie spraw dotyczących użytkowania nieruchomości będących przedmiotem własności Miasta Nowy Sącz i Skarbu Państwa.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie zawierania umów darowizn dokonywanych między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także pomiędzy Miastem Nowy Sącz a jednostkami samorządu terytorialnego oraz spraw związanych z odwołaniem umowy darowizny w przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w umowie.
 4. Prowadzenie spraw w zakresie zniesienia współwłasności nieruchomości będących przedmiotem współwłasności Skarbu Państwa lub Miasta Nowy Sącz.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących wspólnot gruntowych i leśnych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami i opłatami (renta planistyczna) w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą.
 7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją roszczeń majątkowych.
 8. Ujawnianie prawa własności Miasta i Skarbu Państwa w zakresie prowadzonych spraw
 9. Przygotowywanie oświadczeń w sprawie wyrażenia zgody na wykreślanie ostrzeżeń w dziale III księgi wieczystej w zakresie prowadzonych spraw
 10. Wystawianie faktur VAT w sprawach wynikających z zakresu czynności
 11. Przygotowanie okresowych ocen, analiz i sprawozdań. w części objętej  przez podstawowy zakres czynności.
 12. Współpraca z innymi wydziałami urzędu.
 13. Wykonywanie innych czynności związanych z pracą i zleconych przez przełożonych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynku przy ul. Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu na II piętrze. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, budynek nie jest wyposażony w schodołaz umożliwiający wjazd tym osobom na I piętro. Ciągi komunikacyjne na I i II piętrze w budynku nie pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku i w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów,
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają,
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 23 września 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 23 września 2019 r. nie będą rozpatrywane.


Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 

 

Autor: Przygotował: Piotr Somczyński
Dodano: 2019-09-13 10:43:00