Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w samorządzie gminy lub powiatu.
 2. Ogólna znajomość zasad i funkcjonowania samorządu oraz przepisów prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku w tym m. in.:
  • Statutu Miasta Nowego Sącza,
  • struktury i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Nowego Sącza,
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej,
  • przepisów prawa miejscowego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku.
  • rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 3. Obsługa komputera.
 4. Rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.
 5. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 6. Umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Obsługa i prowadzenie rejestru korespondencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 2. Przygotowanie sprawozdań z pracy Wydziału i jednostek podległych na sesję.
 3. Pomoc w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.
 4. Opracowanie wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym przygotowanie przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, przyjmowanie i przekazywanie faktur do Rozliczeń, realizacja zadania.
 5. Współpraca z innymi wydziałami i instytucjami oraz jednostkami podległymi w ramach realizacji zadań Wydziału.
 6. Pomoc w przygotowywaniu sprawozdań z zakresu działania Wydziału.
 7. Przygotowywanie, archiwizowanie dokumentacji dotyczącej wykonywanych zadań  w ramach stanowiska pracy.
 8. Koordynowanie procesem archiwizacji dokumentacji Wydziału Ochrony Zdrowia  i Pomocy Społecznej.
 9. Wykonywanie innych zadań związanych z pracą, a zleconych przez przełożonych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynku przy Rynek 22 w Nowym Sączu na I piętrze. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne w Wydziale pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim, natomiast toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku i w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów,
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają,
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 25 listopada 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Atrur Bochenek Z-ca Prezydenta Miasta
Dodano: 2019-11-13 14:09:38