Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - ds. urbanistyki w Wydziale Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze - ds. urbanistyki w Wydziale Architektury i Urbanistyki
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

I.    Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe w zakresie architektury, architektury krajobrazu.

II.    Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość:
  1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku.
  3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku.
  4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. Umiejętność czytania dokumentacji architektoniczno – budowlanej.
 3. Umiejętność obsługi komputera
 4. Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej, w tym na stanowisku związanym z wydawaniem decyzji administracyjnych.

III.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - położonych w terenach, dla których brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykonywanie innych czynności związanych z procesem ustalania warunków zabudowy, w tym dokonywanie wizji lokalnych w terenie,
 2. Koordynowanie Systemu Zarządzania Jakością w Wydziale.
 3. Wykonywanie innych czynności związanych z pracą, a zlecanych przez Dyrektora Wydziału.

IV.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa w budynku przy Rynek 5 w Nowym Sączu na I piętrze i w terenie. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby wydziału osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, natomiast ciągi komunikacyjne na I piętrze w budynku i pomieszczenia biurowe siedziby pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się
  w budynku oraz w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

V.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VI.    Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów,
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia wyższego w zakresie w zakresie architektury, architektury krajobrazu.
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia w pracy w samorządzie gminy lub powiatu w przypadku osób, które posiadają takie doświadczenie,
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII.    Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 25 listopada 2019 r. nie będą rozpatrywane.


Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Atrur Bochenek Z-ca Prezydenta Miasta
Dodano: 2019-11-13 14:17:44