Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. koordynacji projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (...)


Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
o g ł a s z a

nabór na stanowisko urzędnicze ds. koordynacji projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza dofinansowany jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8  Rynek Pracy, Działanie 8.5.” w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Nowego Sącza.

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem środków w ramach projektów pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
 2. Ogólna znajomość zasad i funkcjonowania samorządu oraz przepisów prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku w tym m. in.:
  • Statutu Miasta Nowego Sącza oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Znajomość, dokumentów, ustaw i wytycznych dla konkursu RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 w ramach 8 osi priorytetowej –Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.5 Wparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.
 3. Umiejętność obsługi komputera.
 4. Praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, formularzy, zestawień.
 5. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność.
 6. Rzetelność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 7. Odporność na stres, umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Odpowiedzialność za monitoring postępu rzeczowo-finansowego Projektu „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym” i nadzór nad realizacją Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu, w szczególności z harmonogramem i budżetem Projektu.
 2. W przypadku koniecznych zmian w harmonogramie, budżecie i treści wniosku – odpowiedzialność za ich uzgodnienie z opiekunem Projektu.
 3. Współpraca  z opiekunem Projektu w Instytucji Pośredniczącej oraz przekazywanie informacji i dokumentów na życzenie instytucji pośredniczących, wdrażających i kontrolnych.
 4. Nadzór i koordynacja pracy całego personelu Projektu.
 5. Nadzór nad pracą wykonawców Projektu, w tym uczestniczy w kluczowych dla projektu spotkaniach z wykonawcami.
 6. Weryfikacja i akceptacja wypracowanych w ramach Projektu utworów oraz innych materiałów i dokumentów pod kątem ich zgodności z zawartymi umowami oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie Projektu.
 7. Nadzór nad właściwym udokumentowaniem wydatków związanych z realizowanym Projektem.
 8. Nadzór nad prawidłową realizację działań informacyjno-promocyjnych Projektu w tym nadzór nad prawidłowym oznaczeniem wszystkich dokumentów zw. z realizacją Projektu zgodnie z Wytycznymi.
 9. Odpowiedzialność za rozliczenie rzeczowe i finansowe całego Projektu zgodnie z faktycznym stanem realizacji Projektu.
 10. Odpowiedzialność za bieżące monitorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatów przewidzianych we wniosku o dofinansowanie Projektu.
 11. Odpowiedzialność za przygotowanie i bieżącą aktualizację harmonogramów o płatność.
 12. Przygotowanie, weryfikacja i składanie wniosków o płatność.
 13. Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem wniosków o płatność, w tym wniosku końcowego oraz innych wymaganych sprawozdań w wymaganych i obowiązujących terminach.
 14. Zapewnienie warunków do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych, zewnętrznych i audytów oraz aktywnie w nich uczestniczenie współpracując z kontrolującymi.
 15. Odpowiedzialność za wdrożenie zaleceń pokontrolnych.
 16. Odpowiedzialność za właściwe przechowywanie w Biurze Projektu dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu wraz z jego wszystkimi wersjami wynikającymi z aktualizacji wniosku aplikacyjnego, umowy o dofinansowanie Projektu, prowadzoną korespondencję w ramach Projektu.
 17. Po zakończeniu realizacji Projektu, przekazanie całej dokumentacji dot. Projektu w celu jej archiwizacji.
 18. Raportowanie do Dyrektora Wydziału  o zauważonych nieprawidłowościach w realizacji Projektu, w tym o problemach w osiągnięciu produktów i rezultatów projektu, problemach związanych z pracą personelu i wykonawcami Projektu oraz przygotowanie scenariuszy działań naprawczych.
 19. Zarządzanie ryzykiem w projekcie (dokonuje analizy ryzyka, identyfikacji zagrożeń, planuje działania zapobiegawcze, wdraża plany minimalizacji ryzyka).
 20. Odpowiedzialność za promocję projektu i rekrutację uczestników do projektu.
 21. Odpowiedzialność za sporządzanie umów, formularzy oraz dokumentacji projektowej.
 22. Odpowiedzialność za sporządzanie postępowań (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności).
 23. Odpowiedzialność za wprowadzanie zmian do projektu i monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu.
 24. Odpowiedzialność za współpracę z Wydziałem Księgowym oraz Realizatorem Projektu.
 25. Stosowanie w praktyce zasad wynikających z Kodeksu Etycznego Pracowników.
 26. Wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez przełożonych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynku przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu na I piętrze. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne w Wydziale nie pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku i w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony do dnia 31.12.2020 r.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów,
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z pozyskiwaniem środków w ramach projektów pochodzących ze środków Unii Europejskiej – w przypadku osób które takie doświadczenie posiadają,
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 30 grudnia  2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 30 grudnia 2019 r. nie będą rozpatrywane.


Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

Autor: Artur Bochenek - Z-ca Prezydenta Miasta Nowego Sącza
Dodano: 2019-12-20 13:10:58