Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego w Biurze Radców Prawnych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza 3/8 etatu

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
o g ł a s z a
nabór na stanowisko radcy prawnego w Biurze Radców Prawnych
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza 3/8 etatu

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają w pełni z praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadają aktualny wpis na listę radców prawnych zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 5. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności w zakresie szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego.
 2. Bardzo dobra znajomość przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, w szczególności znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym,  o finansach publicznych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami, ustawy Prawo Budowlane, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o dostępie do informacji publicznej, RODO, o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, zasad techniki prawodawczej, zagadnień pomocy publicznej.
 3. Znajomość struktury, podziału zadań i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz Statutu Miasta Nowego Sącza,
 4. Dobra znajomość obsługi komputera,
 5. Umiejętność pracy w zespole, planowania i organizacji pracy.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej realizacji projektu nr RPMP.11.01-12-0557/17 pn. ” Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”
 2. Świadczenie usługi prawnej polegającej na doradztwie prawnym oraz zastępstwie procesowym w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi w sprawach dotyczących realizacji projektu.
 3. Świadczenie pomocy prawnej, w szczególności obejmuje: udzielanie porad prawnych i konsultacji, sporządzanie informacji i opinii prawnych, przygotowywanie projektów umów, uchwał, pism i wystąpień oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi.
 4. Wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności prawnych w celu prawidłowej realizacji projektu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu w budynku przy ul. Dunajewskiego 4 w Nowym Sączu (lub Ratusz, Rynek 1) na I piętrze i w razie konieczności w terenie. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby wydziału osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, ciągi komunikacyjne na I piętrze w budynku i pomieszczenia biurowe siedziby nie pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w wymiarze 3/8 etatu, w tym świadczenie pracy w siedzibie pracodawcy w wymiarze 15 godzin tygodniowo.

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów,
 • list motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych,
 • kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego wpis na listę radców prawnych.
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego (w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 17 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 17 lutego 2020 r. r. nie będą rozpatrywane.
Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


 

Autor: Z-up Prezydenta Miasta - Artur Bochenek Z-ca Prezydenta Miasta
Dodano: 2020-02-04 13:13:53