Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe na kierunku związanym z zakresem zadań realizowanym na stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku związanym z realizacją zadań wskazanych w pkt III ogłoszenia.
 2. Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 3. Znajomość struktury, podziału zadań i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz Statutu Miasta Nowego Sącza.
 4. Ogólna znajomość zasad i funkcjonowania samorządu oraz przepisów prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku w tym m. in.:
  • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych,
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
   w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku.
 5. Obsługa komputera.
 6. Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym wykonywania zadań pod presją czasu, dyspozycyjność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Uzyskiwanie dokumentów stanowiących niezbędne elementy pozwalające na realizację zadań budżetowych w zakresie wykonywanych przez Wydział, w tym:
  • projektów wraz z uzgodnieniami w tym zgód wejścia w teren,
  • decyzji środowiskowych,
  • decyzji lokalizacyjnych,
  • pozwoleń wodno-prawnych,
  • pozwoleń na budowę,
  • decyzji dopuszczających zrealizowane obiekty do użytkowania,
 2. Zgłaszanie każdorazowo rozpoczęcia procedury zadania do Biura Zamówień Publicznych celem rejestracji i ustalenia trybu, zamiaru wydatkowania środków budżetowych.
 3. Uzyskiwanie opinii Biura Zamówień Publicznych odnośnie planowanego wydatkowania.
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych w trybie KC zgodnie
  z wewnętrznym regulaminem Urzędu Miasta.
 5. Przygotowywanie umów w oparciu o KC, w pełnym zakresie.
 6. Uczestnictwo w pracach powoływanych przez Prezydenta Miasta Komisjach przetargowych, w szczególności w zakresie:
  • przygotowania części SIWZ określającej zakres zamówienia (specyfikacja techniczna zamówienia),
  • określenia terminu wykonania zamówienia,
  • określenia warunków brzegowych dotyczących oferentów, w tym między innymi posiadania kadry technicznej, potencjału wykonawczego, zdolności kredytowania inwestycji, parku maszynowego,
  • opracowywania projektu umowy w części dotyczącej technicznej strony realizacji zamówienia,
  • weryfikacji pod względem technicznym złożonych ofert,
  • zawierania umów z wybranym wykonawcą na podstawie opracowanego wzoru umowy.
 7. Sporządzanie po uzyskiwaniu opinii Biura Zamówień Publicznych stosownych aneksów na roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji zamówienia.
 8. Sporządzanie po uzyskiwaniu opinii Biura Zamówień Publicznych stosownych umów na roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji zamówienia.
 9. Przekazywanie kopii zawartych umów i aneksów do Biura Zamówień Publicznych.
 10. Sporządzanie na początku każdego roku budżetowego, planów dotyczących przewidywanych wydatków z podanie klasyfikacji CPV.
 11. Przedkładanie stosownie opisanych zawartych umów, aneksów oraz faktur do Wydziału Księgowego.
 12. Planowanie i realizacja zadań budżetowych oraz kontrola wydatkowania środków.
 13. Końcowe rozliczanie inwestycji w tym również w stosunku do podmiotów  udzielających pomocy zewnętrznej.
 14. Współpraca w działaniach związanych z przekazywaniem prowadzonych zadań na majątek trwały.
 15. Przedkładanie do Referatu Planowania i Rozliczania Inwestycji propozycji do planów wieloletnich i rocznych w zakresie zadań prowadzonych przez Wydział z podaniem szacunkowych kwot.
 16. Przestrzeganie postanowień wynikających z art. 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przedkładanie do Referatu Planowania i Rozliczania Inwestycji informacji o konieczności zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 17. Nadzorowanie robót i koordynacja działań związanych z realizacją zadań.
 18. Przeprowadzanie czynności związanych odbiorami zadań.
 19. Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych.
 20. Przygotowanie i dokonanie odbioru obiektów po okresie rękojmi, ustalonym w umowie
  z  Wykonawcą robót.
 21. Przygotowanie i dokonanie ostatecznego odbioru obiektów po okresie gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą kontraktu.
 22. Opracowywanie informacji w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych przez Wydział.
 23. Przygotowywanie propozycji informacji między sesjami na temat realizowanych zadań.
 24. Przygotowywanie propozycji odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 25. Przygotowywanie propozycji informacji dla rzecznika prasowego.
 26. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz i sprawozdań.
 27. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta oraz umów obejmujących zakres działania Referatu.
 28. Bieżące informowanie podmiotów i komórek podległych miastu o planowanych zamierzeniach i inwestycjach.
 29. Uzgadnianie planowanych działań z podmiotami i komórkami podległymi miastu.
 30. Opracowywanie i przedkładania danych technicznych na potrzeby sporządzanych wniosków związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
 31. Opracowywanie i uzgadnianie projektów przyszłościowych.
 32. Opracowywanie projektów dokumentacji budowlanych w zakresie inwestycji i remontów.
 33. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z przeglądami technicznymi budynków oświatowych podległych Miastu Nowy Sącz, w tym opracowywanie dokumentów stanowiących niezbędne elementy pozwalające na realizację przeglądów technicznych.
 34. Kompletowanie dokumentów w ramach prowadzonych spraw w opisywanych teczkach
  i segregatorach zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz przygotowywanie spraw do przekazania do archiwum.
 35. Obsługa eDok w zakresie prowadzonych spraw.
 36. Współpraca z Referatem Nadzoru Inwestorskiego i Referatem Planowania i Rozliczania Inwestycji w zakresie prowadzonych zadań.
 37. Wykonywanie innych zadań zlecanych przez Dyrektora Wydziału Inwestycji
  i Kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynku przy Rynek 1 w Nowym Sączu na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, natomiast w budynku jest schodołaz umożliwiający wjazd tym osobom na parter i I piętro. Brak możliwości wyjazdu wózkiem inwalidzkim na II piętro. Ciągi komunikacyjne na parterze i I piętrze w budynku pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Brak możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim do pomieszczeń biurowych, dodatkowo utrudniony z uwagi na dwuskrzydłowy układ drzwi, wymagający każdorazowego otwierania obu skrzydeł drzwiowych. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”,
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenia wyższego na kierunku związanym z zakresem zadań realizowanym na stanowisku,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku – w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia budowlane - w przypadku osób które takie uprawnienia posiadają.
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 17 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu
  17 lutego 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 

 

Autor: Z-up Prezydenta Miasta - Artur Bochenek Z-ca Prezydenta Miasta
Dodano: 2020-02-04 13:17:55