Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Edukacji i Wychowaniaw Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Edukacji i Wychowania
 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość struktury, podziału zadań i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz Statutu Miasta Nowego Sącza.
 2. Ogólna znajomość zasad i funkcjonowania samorządu oraz przepisów prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku w tym m. in.:
  • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • przepisów prawa miejscowego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku,
  • innych aktów prawnych związanych z realizowanymi zadaniami.
 3. Obsługa komputera.
 4. Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym wykonywania zadań pod presją czasu, dyspozycyjność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Przygotowanie materiałów, wniosków, sprawozdań oraz projektów uchwał i Zarządzeń Prezydenta Miasta Nowego Sącza w zakresie zadań dotyczących sprawowanych obowiązków.
 2. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w zakresie realizacji potrzeb oświatowych JST.
 3. Prowadzenie kontroli (w oparciu o opracowany harmonogram oraz wg zlecenia) zgodnie z kompetencjami określonymi przepisami właściwych obowiązujących ustaw, sporządzanie notatek, protokołów pokontrolnych i na ich podstawie wydawanie zaleceń, uwag bądź wniosków, wykonywanie wytycznych oraz nadzór nad prawidłową realizacją zaleceń.
 4. Uczestniczenie w uroczystościach, konkursach, rozwiązywaniu problemów w podległych JST jednostkach.
 5. Współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie sprawowania kontroli i nadzoru nad nadzorowanymi przez JST jednostkami.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego nadzoru w systemie elektronicznej obsługi (e-dok), bieżąca obsługa dekretowanej korespondencji oraz opracowywanie odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej.
 7. Wykonywanie innych zadań związanych z pracą m.in. przygotowanie stanowiska pracy, utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu, zaopatrzenie stanowiska pracy w niezbędne materiały biurowe, bieżąca archiwizacja dokumentów oraz wykonywanie wszystkich innych zadań zleconych przez przełożonych.
 8. Stosowanie w praktyce zasad wynikających z Kodeksu Etycznego Pracowników oraz wdrożonego Systemu.
 9. Współpraca z innymi wydziałami Urzędu Miasta Nowego Sącza w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z przyjętego zakresu czynności.
 10. Obsługa dziennika podawczego Wydziału Edukacji i Wychowania.
 11. Pełnienie funkcji koordynatora ds. elektronicznej obsługi dokumentów (e-dok), w zakresie działania Wydziału Edukacji i Wychowania. Współredakcja systemu zarządzania treścią (CMS) – wydziałowej strony internetowej. Zamieszczanie projektów uchwał sporządzanych przez Wydział Edukacji i Wychowania w legislatorze aktów prawnych.
 12. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Wydziału będących elementem sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.
 13. Koordynowanie wszystkich czynności związanych z udzielaniem finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych oraz nauczycieli emerytów i rencistów.
 14. Koordynowanie i nadzór merytoryczny nad realizacją spraw związanych z otrzymywanymi dotacjami.
 15. Przygotowywanie i koordynowanie narad z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
 16. Kompletowanie projektów uchwał przygotowanych przez współpracowników Wydziału Edukacji i Wychowania, przygotowywanie odpowiedniej ilości kopii oraz przekazywanie kompletu materiałów do Biura Rady Miasta Nowego Sącza.
 17. Nadzór i koordynowanie procesem archiwizowania dokumentacji Wydziału.
 18. Organizowanie, koordynowanie, nadzór nad Nowosądecką Ligą Debatancką.
 19. Organizowanie targów szkół ponadpodstawowych.
 20. Koordynowanie działań związanych z Okrągłym Stołem Nowosądeckiej Oświaty.
 21. Koordynowanie działań związanych z przygotowaniem uroczystości na zakończenie roku szkolnego.
 22. Koordynowanie w Wydziale Edukacji i Wychowania działań związanych z przygotowaniem uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych, nagród Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta dla dyrektorów podległych jednostek z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w tym zebranie informacji na w/w temat od pracowników Wydziału.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynku przy ul. Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu na II piętrze. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Brak możliwości wyjazdu wózkiem inwalidzkim na I i II piętro. Ciągi komunikacyjne na parterze, I i II piętrze w budynku nie pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Brak możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim do pomieszczeń biurowych. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”,
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe,
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 9 marca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu
  9 marca 2020  r. nie będą rozpatrywane.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ludomir Handzel
Dodano: 2020-02-27 14:52:16